Mô hình REAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mô hình REAN by Mind Map: Mô hình REAN

1. Active(hành động

2. Nurture

3. Reach(tiếp cận)

3.1. Online

3.1.1. Công cụ tìm kiếm có trả phí

3.1.2. Phương tiện truyền thông có trả phí

3.1.3. Công cụ tìm kiếm tự nhiên

3.1.4. Email có trả phí

3.1.5. Phương tiện truyền thông tự nhiên

3.1.6. Giới thiệu tự nhiên

3.1.7. Lưu lượng truy cập

3.1.8. Phương tiện hiển thị có trả phí

3.2. Offline

3.2.1. Sự kiện có trả phí

3.2.2. Hội thảo trả phí

3.2.3. Khách hàng tiềm năng trả phí

3.2.4. In quảng cáo trả phí

3.2.5. Thư tay trực tuyến

3.2.6. Biển quảng cáo

4. Engage(tham gia