Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği by Mind Map: Gümrük Uzlaşma  Yönetmeliği

1. Uzlaşmanın vaki olmaması

1.1. Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu

2. Uzlaşmanın temin edilememesi

2.1. Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması

2.2. komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması

2.3. Tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi

3. Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır.

3.1. Uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar

3.2. ancak sürenin bitimine beş günden az kalmış olması hâlinde süre beş güne tamamlanır.

3.3. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

3.4. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin güvencesi peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz

3.5. Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

4. Yetki

4.1. Konusu 750.000. – TL’ye kadar olanlar (bu tutar dâhil) için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları

4.2. 7500.000. – TL’yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir

5. Uzlaşmanın Kapsamı

5.1. Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır.

5.2. * Uzlaşmaya konu alacaklar hakkında, yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların

5.2.1. Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı

5.2.2. İhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu, hususları ileri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilir

6. PARA CEZALARI

6.1. 4458 sayılı Gümrük Kanunu

6.2. 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun

6.3. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

6.4. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

7. Davet

7.1. Uzlaşma talebinin usulüne uygun yapıldığının anlaşılması halinde, uzlaşma ile ilgili olarak yapılacak görüşmelere katılınması hususu, EK-4’e uygun düzenlenen uzlaşma davetiyesi ile en az beş gün önceden yazıyla veya uzlaşma talebi dilekçesinde belirtilen e-posta adresine elektronik yolla 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre komisyon sekretaryası tarafından yükümlüye tebliğ edilir. Yükümlünün istemesi halinde beş günlük süreye bağlı kalınmaksızın daha önceki bir tarih, uzlaşma günü olarak belirlenebilir.

8. Uzlaşma görüşmelerinin yapılması

8.1. Uzlaşmanın vaki olmaması halinde; komisyonun nihai teklifi EK-7’ye uygun olarak tutanağa geçirilir ve bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlünün, 14 üncü maddede belirtilen hususlar dikkate alınmak kaydıyla, Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere gümrük müdürlüğüne bildirmesi halinde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir

9. Gümrük Müşaviri Kutluhan TANISALI tarafından hazırlanmıştır

10. Uzlaşmaya konu olamayacak alacaklar

10.1. Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez

10.2. Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için uzlaşma talebinde bulunulamaz. Not: Vergiler veya cezaların tür itibariyle bir kısmı için yapılabilir.

10.3. İlgili mevzuat uyarınca alacağın tahsilat aşamasına geldiği durumlarda söz konusu alacak uzlaşmaya konu edilemez

10.4. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu

10.5. Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar uzlaşmaya konu edilmez. Ancak, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya ile ilgili gümrük vergileri ve para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir