Phát triển hệ thống đăng ký môn học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phát triển hệ thống đăng ký môn học by Mind Map: Phát triển hệ thống đăng ký môn học

1. 1. Lập kế hoạch dự án

1.1. 1.1. Tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên

1.1.1. 1.1.1. Xác định mục tiêu dự án

1.1.2. 1.1.2. Làm tài liệu các bên liên quan

1.1.3. 1.1.3. Xác định điều lệ, định nghĩa dự án

1.2. 1.2. Lập WBS

1.3. 1.3. Ước lượng

1.4. 1.4. Lập các kế hoạch

2. 3. Thiết kế

2.1. 3.1. Thiết kế kiến trúc

2.2. 3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3. 3.3. Thiết kế chi tiết

2.3.1. 3.3.1. Thiết kế giao diện người dùng

2.3.2. 3.3.2. Thiết kế thành phần

2.3.3. 3.3.3. Thiết kế thủ tục

3. 6. Kết thúc dự án

3.1. 6.1. Cài đặt

3.2. 6.2. Hướng dẫn người dùng

3.3. 6.3. Lấy ý kiến người dùng

3.4. 6.4. Làm thủ tục hành chính

3.5. 6.5. Lập báo cáo

3.6. 6.6. Họp tổng kết

4. 5. Kiểm thử

4.1. 5.1. Kiểm thử mô đun (tích hợp)

4.1.1. 5.1.1. Kiểm thử chức năng xem thời khoá biểu

4.1.2. 5.1.2. Kiểm thử chức năng lên kế hoạch đăng ký

4.1.3. 5.1.3. Kiểm thử chức năng đăng ký môn học

4.1.4. 5.1.4. Kiểm thử chức năng lấy danh sách sinh viên đăng ký

4.1.5. 5.1.5. Kiểm thức chức năng thống kê

4.1.6. 5.1.6. Kiểm thử chức năng phản hồi

4.2. 5.2. Kiểm thử hệ thống

4.3. 5.3. Kiểm thử nghiệm thu (Kiểm thử chấp nhận)

4.4. 5.4. Kiểm thử Alpha

5. 2. Phân tích đặc tả yêu cầu

5.1. 2.1. Chức năng

5.1.1. 2.1.1. Sinh viên

5.1.1.1. 2.1.1.1. Xem thời khoá biểu

5.1.1.2. 2.1.1.2. Lên kế hoạch đăng ký

5.1.1.3. 2.1.1.3. Đăng ký môn học

5.1.1.4. 2.1.1.4. Gửi / Nhận phản hồi

5.1.2. 2.1.2. Giảng viên

5.1.2.1. 2.1.2.1. Xem thời khoá biểu

5.1.2.2. 2.1.2.2. Lấy danh sách sinh viên

5.1.2.3. 2.1.2.3. Gửi / Nhận phản hồi

5.1.3. 2.1.3. Nhân viên PĐT

5.1.3.1. 2.1.3.1. Đăng tải thời khoá biểu

5.1.3.2. 2.1.3.2. Hỗ trợ đăng ký

5.1.3.3. 2.1.3.3. Làm các thống kê

5.1.3.4. 2.1.3.4. Giải đáp các thắc mắc

5.2. 2.2. Phi chức năng

6. 4. Lập trình và kiểm thử đơn vị

6.1. 4.1. Tạo cơ sở dữ liệu

6.2. 4.2. Lập trình giao diện người dùng

6.3. 4.3. Lập trình các thành phần

6.4. 4.4. Lập trình thủ tục