มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล by Mind Map: มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล

1. บุคคล (Person)

1.1. บุคคลเป็นองค์รวม

1.1.1. จิตใจ/อารมณ์ (emotion)

1.1.2. สังคม (social)

1.1.3. ร่างกาย

1.2. บุคคลเป็นระบบเปิด

1.3. บุคคลมีความต้องการ

1.3.1. ผู้ป่วยมีความต้องการที่รับการบริการที่ดีจากโรงพยาบาล

1.3.2. ผู้ป่วยมีความต้องการที่รับการดุที่ดีจากโรงพยาบาล

2. สิ่งแวดล้อม ( Environment )

2.1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment)

2.1.1. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

2.1.1.1. อากาศ

2.1.1.2. ชีวภาพ-โรค

2.1.2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

2.1.2.1. สารเคมี

2.1.2.2. ควันพิษ

2.2. สิ่งแวดล้อมสังคม (social environment)

2.2.1. ระบบของสังคมและกลุ่มคนซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีอิทธิพลต่อกัน

2.2.1.1. ที่อยู่อาศัย

2.2.1.2. วัฒนธรรม

2.2.1.3. เชื้อชาติ

2.2.1.4. เศรษฐกิจ

2.3. สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (cultural environment)

2.3.1. การเรียนรู้ สร้างรูปแบบและถ่ายทอด ความคิด ความเชื่อและค่านิยมต่าง ๆ จากบุคคลสู่บุคคล/กลุ่มบุคคล เกิดพฤติกรรมการดำเนินชีวิต

2.3.1.1. พฤติกรรมสุขภาพ

3. สุขภาพ ( Health of wellness )

3.1. สุขภาพทางกาย

3.1.1. ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง

3.1.1.1. พ.ศ.2533

3.1.1.1.1. ผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง

3.1.1.2. พ.ศ.2556

3.1.1.2.1. ผู้ป่วยมีการอักเสบของกระดูกสันหลัง

3.1.1.3. พ.ศ.2557

3.1.1.3.1. พบว่ามีการทะลุของลำไส้

3.1.1.4. พ.ศ.2558

3.1.1.4.1. บริเวณหน้าท้องของผู้ป่วยมีหนองมากขึ้น

3.2. สุขภาพทางจิต

3.3. สุขภาพทางจิตวิญญาณ

3.4. สุขภาพทางสังคม

3.4.1. ผู้ป่วยสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นปกติ

4. การพยาบาล ( Nursing)

4.1. การพยาบาลทางด้านร่างกาย

4.1.1. บรรเทาความเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วย

4.1.2. ผู้ป่วยได้รับการทำความสะอาดบาดแผล

4.1.3. เก็บตัวอย่างแผลเพื่อเพาะเชื้อ

4.1.4. ที่แผนกฉุกเฉินผู้ป่วยได้รับ0.9% NSS IV bolus 200 ml.hr และ hydrocortisone

4.2. การพยาบาลทางด้านอารมณ์

4.3. การพยาบาลทางด้านสังคม

4.3.1. เคารพและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

4.3.2. ป้องกันการเกิดภาวะ Social isolation

4.3.3. ลดความเครียดจากบทบาทที่เปลี่ยนแปลง

4.3.4. ใช้ระบบสนับสนุนจากสังคมและครอบครัว

4.3.5. ส่งเสริมการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.3.6. ดูแลสิ่งแวดล้อมในสะอาด ลดการติดเชื้อ และมีความปลอดภัย

4.3.7. ดูแลเพื่อป้องกันมลภาวะต่างๆ