Quản trị học (gồm 9 chương)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quản trị học (gồm 9 chương) by Mind Map: Quản trị học (gồm 9 chương)

1. C1: Tổng quan về QTH

1.1. Quản trị là gì?

1.2. Vai trò của quản trị?

1.3. Ai là nhà quản trị?

1.4. Những nhà quản trị làm những công việc gì?

1.5. Nhà quản trị cần có những kỹ năng gì?

2. C2: Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị

2.1. Có mấy trưởng phái quản trị?

2.2. Những hạn chế của từng trường phái lý thuyết quản trị?

2.3. Những tư tưởng quản trị đóng góp ý với công việc của nhà quản trị?

2.4. Cách tiếp cận hiện đại trên nền tảng tổng hợp các trường phái quản trị.

3. C3: Môi trường hoạt động của tổ chức

3.1. Những nhân tố của MT VM & VM?

3.2. AH của MT VM&VM đến tổ chức?

3.3. Môi trường vĩ mô và vi mô là gì?

3.4. Những GP QT nhằm hạn chế những bất trắc của các YT MT?

4. C4: Quản trị hệ thống thông tin

4.1. Sẽ có 1 môn học riêng

5. C5: Quyết định quản trị

5.1. Khái niệm

5.2. Tiến trình ra quyết định

5.3. Phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc ra quyết định

5.4. Phương pháp và nghệ thuật ra quyết định

6. C6: Hoạch định

6.1. Định nghĩa?

6.2. Tại sao cần hoạch định?

6.3. Có những loại hoạch định nào trong 1 tổ chức?

6.4. Tiến trình hoạch định chiến lược bao gồm những bước nào?

6.5. Công cụ phân tích SWOT được sd ntn?

6.6. Ma trận phát triển - tham gia trị trường BCG là gì?

7. C7: Tổ chức

7.1. Khái niệm?

7.2. Mục tiêu?

7.3. Khái niềm về tầm kiểm soát/tầm quản trị?

7.4. Các cách phân chia bộ phận trong 1 tổ chức?

7.5. Các kiểu cơ cấu quản trị?

7.6. Tập quyền, phân quyền, ủy quyền

8. C8: Lãnh đạo

8.1. Khái niệm

8.2. Bản chất con người?

8.3. Những động cơ thúc đẩy con người làm việc?

8.4. Những nhu cầu còn con người?

8.5. Các kiểu phong cách quản trị?

9. C9: Kiểm tra

9.1. Định nghĩa

9.2. Các loại kiểm tra

9.3. Các bước kiểm tra