Nghị định số 32/2015/NĐ-CP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP by Mind Map: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP

1. Chương 1 Những quy định chung (Điều 1 - Điều 3)

2. Chương 2 Tổng mức đầu tư xây dựng

3. Chương 3 Dự toán Xây dựng

3.1. 1. Dự toán xây dựng công trình

3.1.1. 2. Dự toán gói thầu xây dựng

4. Chương 4 Định mức, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

5. Chương 5 Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

6. Chương 6 Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng

7. Chương VII Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

8. Chương VIII Quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng

9. Chương IX Điều khoản thi hành