Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất by Mind Map: Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất

1. 1. Kết cục Chung

1.1. Sự thất bại hoàn toàn của Phe Liên Minh

1.2. Hậu quả của chiến tranh

1.2.1. Kinh tế

1.2.1.1. Thiệt hại nặng nề

1.2.1.2. Riêng Mĩ được hưởng lợi

1.2.2. Địa lý- chính trị

1.2.2.1. Thay đổi hệ thống thuộc địa

1.2.3. Ảnh hưởng tới tâm lý xã hội

1.2.3.1. gây ra những xu hướng tâm lý đối nghịch

1.2.3.1.1. Xu hướng hòa bình chủ nghĩa

1.2.3.1.2. Xu hướng bạo lực, quân sự

1.2.3.2. Kết thúc "thế giới cũ"- chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc

2. 2. Kết cục của từng phe

2.1. Phe Liên Minh

2.1.1. bị cắt xén lãnh thổ, mất hết thuộc địa

2.1.2. Sự chia rẽ

2.1.3. Mất địa vị trên trường quốc tế

2.1.4. Tổn thất nặng nề về kinh tế, nhân lực

2.2. Phe Hiệp Ước

2.2.1. Mĩ

2.2.1.1. cường quốc sau chiến tranh

2.2.2. Anh, Pháp, Nga

2.2.2.1. Con nợ của Mĩ

2.2.2.2. Đế quốc Nga sụp đổ, đất nước bị cắt xén lãnh thổ

3. 3. Bài học rút ra

3.1. Bài học về hòa bình thế giới

3.1.1. Chiến tranh mang lại nhiều tổn thất nặng nề

3.1.2. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh sự tranh giành thuộc địa

3.1.3. Yếu tố quốc gia, dân tộc

3.1.4. Vấn đề chiến tranh và hoà bình là vấn đề chung của cả thế giới