Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APPROACHES by Mind Map: APPROACHES

1. Slice by char (Use SVM, HMM)

1.1. Advantage

1.1.1. Need less data

1.2. Disadvantage

1.2.1. Diverse style( italics,...) Bed results when cutting

2. Slice by word

2.1. Slice by char use CNN

2.1.1. Advantage

2.1.1.1. Hight performance

2.1.2. Disadvantage

2.1.2.1. -

2.2. Use CNN, RNN, CTC and Word Segmentation

2.2.1. Advantage

2.2.1.1. Cân bằng được nhu cầu về giữ liệu cũng như độ phức tạp của kiến trúc.

2.2.2. Disadvantage

2.2.2.1. Không có tính chất móc nối trong cả câu dài. Việc segment từng từ trong tiếng việt cũng rất khó.

3. End To End: Use CNN, RNN, CTC

3.1. Advantage

3.1.1. Hạn chết tối đã việc tiền sử lý, có khả năng generalized với dữ liệu thật tốt hơn.

3.2. Disadvantage

3.2.1. Đòi hỏi một lượng dữ liệu lớn , kiến trúc phức tạp dễ bị overfitting , tốn chi phí.