ISLAM SEBAGAI AD-DIN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISLAM SEBAGAI AD-DIN by Mind Map: ISLAM SEBAGAI AD-DIN

1. Pengertiaan

1.1. agama @ cara hidyp yang ditetapkan oleh Allah

1.2. Kenapa Ad-din

1.2.1. bawa mesej kerahmataan

1.2.2. kenikmataan

1.2.3. sempurna

1.2.4. keredahan Ilhi

2. Manusia & Agama

2.1. mercu tanda

2.1.1. Nabi dan Rasul

2.2. kesan

2.2.1. angkat kemuliaan insan

2.2.2. kembang bakat

3. Kejadiaan Manusia

3.1. 1

3.1.1. Nutfah

3.1.1.1. air mani

3.2. 2

3.2.1. Alaqah

3.2.1.1. segumpal darah

3.3. 3

3.3.1. Mudghah

3.3.1.1. ketulan daging

3.4. 4

3.4.1. Izam

3.4.1.1. tulang

3.5. 5

3.5.1. Lahm

3.5.1.1. daging dibalut tulang

3.6. 6

3.6.1. Nasyah Khalqun

3.6.1.1. sempurna

3.7. 7

3.7.1. Nagkh al-ruh

3.7.1.1. tiup roh

4. Keistimewaan Manusia

4.1. Berakal

4.2. Kemudahan Alam

4.3. Fitrah Beragama

4.4. Perutusan Nabi

4.5. Khalifah

5. Pembentukan Agama

5.1. Agama Budaya

5.2. Agama Wahyu

6. Keperluan Beragama

6.1. Fitrah manusia

6.2. Unsur manusia

6.3. Beri panduan hidup

6.4. Bimbing manusia

6.5. Kelemahan Akal

7. Matlamat Penciptaan Manusia

7.1. Hamba Allah

7.1.1. mematuhi sistem dan peraturan Allah

7.1.2. mentaati Allah

7.1.3. perlu beribadat

7.1.3.1. "Dan tidaklah(bukankah) Akku ciprakan jin dan manusia melaikan hanya untuk beribadat kepadaku(?)" ( al-Dhariyaat:56)

7.2. Khalifah

7.2.1. maksud

7.2.1.1. penganti

7.2.2. manusia sebagai pengganti

7.2.2.1. mentadbir

7.2.2.2. mengurus

7.2.2.3. memakmurkan bumi

7.2.3. contoh

7.2.3.1. Nabi Adam

7.2.3.1.1. lakukan

7.2.3.2. Manusia

7.2.3.2.1. mentadbir bumi

8. Islam

8.1. Bahasa

8.1.1. asal

8.1.1.1. Salima

8.1.1.1.1. selamat

8.1.1.1.2. aman

8.1.1.1.3. taat

8.1.1.1.4. patuh

8.1.1.1.5. tunduk

8.2. Istilah

8.2.1. patuh

8.2.2. serah diri

9. Islam Risalah Para Nabi

9.1. agama dibawa dan disampaikan oleh Nabi dan Rasul

9.2. Risalah sama

9.3. Beza?

9.3.1. ikut keadaan masyarakat & masa

9.3.1.1. syariat

9.3.1.2. prinsip

10. Islam Sebagai Cara Hidup

10.1. Hablun Min Allah

10.1.1. hubungan manusia dengan Allah

10.1.1.1. beribadat

10.1.1.2. patuh peraturan Allah

10.1.1.3. dekatkan diri denganNya

10.2. Hablun Min Al-Nas

10.2.1. hubungan manusia dengan manusia

10.2.1.1. al-Baqarah:177

10.2.1.1.1. buat kebaikan dengan manusia

10.2.1.2. al-Hasr:9

10.2.1.2.1. menolong orang lain

11. Sumber Ajaran Islam

11.1. Sumber Asasi

11.1.1. al-Quran

11.1.1.1. sumber utama

11.1.1.1.1. nama lain al-Quran

11.1.1.2. Istilah

11.1.1.2.1. kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W

11.1.1.2.2. Bahasa: bacaan atau di baca

11.1.1.3. Penurunan

11.1.1.3.1. sekaligus(Jumlatan)

11.1.1.3.2. beransur-ansur(Munajjaman)

11.1.1.4. Ciri-ciri

11.1.1.4.1. bahasa Arab

11.1.1.4.2. turun dengan lafaz dan maknanya sekali

11.1.1.4.3. mukjizat Rasulullah SAW

11.1.1.4.4. disampaikan kepada Islam dulu dan kini

11.1.1.4.5. dibaca dalam solat atau sebaliknya

11.1.2. al-Sunah

11.1.2.1. Bentuk

11.1.2.1.1. Qauliyyah(perkataan)

11.1.2.1.2. Fi'liyyah(perbuatan)

11.1.2.1.3. Taqririyyah(pengakuan)

11.2. Sumber Ijtihadi

11.2.1. Maksud

11.2.1.1. kajian dan penyelidikan ulama

11.2.2. sepakat

11.2.2.1. Ijma'

11.2.2.1.1. maksud

11.2.2.1.2. syarat

11.2.2.1.3. contoh

11.2.2.2. Qiyas

11.2.2.2.1. maksud

11.2.2.2.2. rukun

11.2.2.2.3. contoh

11.2.3. tak sepakat

11.2.3.1. Istihsan

11.2.3.2. Masalih

11.2.3.3. Mursalah

11.2.3.4. penduduk Madinah

11.2.3.5. Uruf

11.2.4. Syarat kelayakan Ulama(mujihahid)

11.2.4.1. Islam

11.2.4.2. tahu dan faham

11.2.4.2.1. nas al-Quran

11.2.4.2.2. ilmu hadith

11.2.4.2.3. perkara yang telah dijima'kan

11.2.4.2.4. usul Fiqah

11.2.4.2.5. bahasa Arab

11.2.4.2.6. nasikh dan mansukh

11.2.4.3. cerdas akal

12. Skop Ajaran Islam

12.1. Akidah

12.1.1. menentukan keislaman seseorang

12.1.2. maksud

12.1.2.1. bahasa

12.1.2.1.1. ikatan

12.1.2.1.2. simpulan

12.1.2.2. istilah

12.1.2.2.1. perhubungan seorang hamba dengan penciptanya

12.1.3. rukun iman

12.1.3.1. Allah

12.1.3.2. malaikat

12.1.3.3. kitab

12.1.3.4. rasul dan nabi

12.1.3.5. hari akhirat

12.1.3.6. qada' dan qadar

12.2. Ibadah

12.2.1. ibadah kursus

12.2.1.1. solat

12.2.1.2. puasa

12.2.1.3. haji

12.2.2. ibadah umum

12.2.2.1. beribadah

12.2.2.2. belajar

12.3. Syariah

12.3.1. aka Politik

12.3.2. perundangan

12.3.2.1. hudud

12.3.2.2. qisas

12.3.2.3. takzir

12.3.3. perekonomian

12.3.3.1. halal

12.3.3.2. harta

12.3.3.2.1. agih segara adil

12.3.4. kemasyarakataan

12.3.4.1. semua orang patut dilayan dengan baik dan hormat

12.3.4.2. pelbagai warna satu hati

12.3.5. kekeluargaan

12.3.5.1. pernikahan yang sah

12.3.5.2. hak dan tanggungjawab

12.3.6. pendidikan

12.3.6.1. bila besar bantu negara jadi maju

12.3.7. kebudayaan dan kesenian

12.3.7.1. wadah

12.3.7.1.1. ungkap secara halus tentang kebesaran Allah

12.3.7.2. wahana

12.3.7.2.1. seni

12.4. Akhlak

12.4.1. kukuhkan jati diri seorang manusia

12.4.2. kepentingan

12.4.2.1. bezakan manusia dengan haiwan

12.4.2.2. beza baik dan buruk

13. Kaedah Penyebaran Islam

13.1. dakwah

13.1.1. ajak manusia memahami dan menyahati Islam dengan betul

13.2. jihad

13.2.1. asas mengukukuhkan Islam

13.2.2. maksud

13.2.2.1. bersungguh-sungguh

13.2.3. al-Taubah:111

13.2.3.1. orang iman dapat syurga

13.2.4. riwayat al-Tirmizi

13.2.4.1. "Sesiapa yang menberi sumbangan untuk jalan Allah nescaya Allah akan menulis untuknya 700 kali ganda"

14. Kesitimewaan Islam

14.1. Rabbani

14.1.1. hanya kepada Allah

14.1.1.1. agama tak akan zalimkan manusia

14.2. Syamil dan Kamil

14.2.1. menyeluruh dan sempurna

14.2.1.1. rohani dan jasmani

14.3. Wasatiyyah

14.3.1. seimbang

14.3.1.1. konsep akal dan wahyu

14.4. Waqi'e

14.4.1. praktikal

14.4.1.1. taubat tak perlu seksakan diri

14.5. 'Alami

14.5.1. universal

15. Kesan Pengabaian Islam

15.1. Buat ibadat kursus sahaja

15.1.1. tidak mengamalkan dalam kehidupan seharian

15.2. tidak lihat keindahan Islam

15.2.1. tidak mengenal pencipta

15.3. manusia tiada tempat bergantung

15.3.1. semua berlaku atas keizinan dan ketentuanNya

15.4. Islam hanya pada nama

15.4.1. hidup dan budaya lain