ทฤษฎีการให้คำปรึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทฤษฎีการให้คำปรึกษา by Mind Map: ทฤษฎีการให้คำปรึกษา

1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์

1.1. 1.ดึงแรงจูงใจในระดับจิตไร้สำนึกมาสู่ระดับจิตสำนึก เป็นการทำให้ ego เข้มแข็งขึ้นทำให้ Client เข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ

1.2. 2.ลดความวิตกกังวลของ Client เพื่อใช้ระบบเหตุผลในการพิจารณาสิ่งต่างๆตามข้อเท็จจริง ลดการใช้กลไกป้องกันตัวเอง

1.3. 3. ช่วยให้ Client สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาได้ด้วย ตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

1.4. 4.หลังจากที่ Client เข้าใจตัวเอง เข้าใจปัญหา ยอมรับและสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้ว Client จะมีสุขภาพจิตที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสุข

2. ทฤษฎีจิตวิทยาปัจเจกบุคคล ของ Alfred Adler

2.1. เน้นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และเขาบอกว่าการดูคนต้องดูทั้งหมด ดูทุกแง่ทุกมุมและนำความรู้จากการดูนั้นมาทำความเข้าใจบุคคลนั้นทั้งหมด ( Person as a whole )

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของเกสตัลท์

3.1. เอาใจใส่ต่อสิ่งเร้าซึ่งมีลักษณะแปลกใหม่และซับซ้อน

3.2. ต้องการความสอดคล้องกันระหว่างความรู้ความเข้าใจ

3.3. ต้องการความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง

3.4. ต้องการแสวงหาความจริง

3.5. ต้องการควบคุมสิ่งแวดล้อม

4. ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง

4.1. การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive Listening )และสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นจริงใจ

4.2. การยอมรับฟังในเรื่องราวและความเป็นบุคคลของผู้รับการปรึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยไม่ตัดสิน

4.3. การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of feeling)

4.4. การทำให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัด (Clarifying)

4.5. การสนับสนุน (Supportive)

5. ทฤษฎีวิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ (TA)

5.1. การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) จะช่วยให้บุคคลเข้าใจถึงโครงสร้าง

5.2. การวิเคราะห์สัมพันธภาพ (Transactional Analysis) เพื่อช่วยให้ผู้รับการปรึกษา

5.3. การวิเคราะห์เกมทางจิตวิทยา (Games Analysis)เกมทางจิตวิทยา หมายถึง วิธีการที่บุคคลพยายามเอาประโยชน์จากบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ความเอาใจใส่ (Stroke)