การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริหารจัดการในห้องเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริหารจัดการในห้องเรียน by Mind Map: การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริหารจัดการในห้องเรียน

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)

1.1. ระบบสารสนเทศ

1.2. ข้อมูลสารสนเทศ

1.3. ลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1.4. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร

1.5. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2. ระบบสารสนเทศ มีองค์ประกอบ 3 ประการ

2.1. ระบบประมวลผล

2.2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

2.3. การจัดการข้อมูล

3. ข้อมูลและสารสนเทศ

3.1. ข้อมูล

3.1.1. ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

3.2. สารสนเทศ

3.2.1. ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่นการวิจัยดำเนินงาน

4. คุณสมบัติของข้อมูล

4.1. . ความถูกต้อง

4.2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

4.3. ความสมบูรณ์

4.4. ความชัดเจนและกะทัดรัด

4.5. ความสอดคล้อง

5. การบริหารจัดการในห้องเรียน

5.1. ความสะอาด ความปลอดภัย

5.2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น

5.3. ความสะดวกในการทำกิจกรรม

5.4. ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ

5.5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ำหนัก จำนวน สีของสื่อและเครื่องเล่น

5.6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ

6. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการชั้นเรียน

6.1. การบริหารจัดการชั้นเรียน

6.2. เป็นไปไม่ได้ที่จะแยกการบริหารจัดการชั้นเรียนกับการทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอน

6.3. การบริหารชั้นเรียนเป็นความท้าทายของการเป็นครูมืออาชีพ

7. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนานักเรียน สถานศึกษา

7.1. พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

7.2. พัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ

7.3. เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เลือกตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

8. หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8.1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม

8.2. จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียนและวัฒธรรมที่ดีงาม

8.3. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง น

8.4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้

8.5. จำนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม

8.6. มีการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา

8.7. ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ

8.8. ยึดหลักการมีส่วนร่วม

8.9. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม