นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1. แนวคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา

1.1. 1.นวัตกรรมนั้นถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ จึงส่งผลโดยตรงต่อความท้าทายของผู้ทำการวิจัยที่จะมาทำการวิจัย

1.2. 2.มีเหตุปัจจัยโดยตรงจากการทดลองและวิจัยเพื่อที่นำมาเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา

2. ความหมายของนวัตกรรม

2.1. นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้านนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้่วย

3. ตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

3.1. 1.หนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรี

3.2. 2.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3.3. 3.การเรียนแบบ มัลติมีเดีย

3.4. 4.บทเรียนบนเครือค่ายอินเตอร์เน็ต

4. ประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.1. 1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

4.2. 2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

4.3. 3. ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน

4.4. 4. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

4.5. 5. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

5. ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา

5.1. 1.นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน

5.2. 2.นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน

5.3. 3.นวัตกรรมด้านหลักสูตร

5.4. 4.นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล

5.5. 5.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

6. ความหมายของเทคโนโลยี

6.1. หมายถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่องานนั้นๆ ดีขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา