CHỦ TRƯƠNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHỦ TRƯƠNG by Mind Map: CHỦ TRƯƠNG

1. Xây dựng Đảng

1.1. Đội tiên phong và đại biểu trung thành lợi ích

1.1.1. giai cấp công nhân

1.1.2. nhân dân lao động

1.1.3. dân tộc Việt Nam

1.2. Phương thức lãnh đạo

1.2.1. Cương lĩnh, chiến lược, chính sách, chủ trương

1.2.2. Tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát

1.2.3. Hành động gương mẫu của Đảng viên

1.2.4. Giới thiệu những Đảng viên ưu tú

1.3. Vị trí, vai trò

1.3.1. Lãnh đạo hệ thống chính trị

1.3.2. Đảng và nhân dân

1.3.3. Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

1.4. Trọng tâm

1.4.1. Đổi mới tổ chức

1.4.2. Đổi mới phương thức hoạt động

1.4.2.1. Đảng bao biện, làm thay

1.4.2.2. Buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng

2. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

2.1. Nhà nước Pháp quyền

2.1.1. Không phải là một kiểu nhà nước

2.1.2. Cách tổ chức phân công quyền lực nhà nước

2.2. Sự thừa nhận Nhà nước pháp quyền XHCN

2.2.1. Tinh hoa sản phẩm trí tuệ

2.2.2. Tất yếu lịch sử

2.3. 5 đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

2.3.1. Của dân, do dân, vì dân

2.3.2. Quyền lực nhà nước là thống nhất

2.3.3. Tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật

2.3.4. Nhà nước và công dân

2.3.5. Do một đảng duy nhất lãnh đạo

2.4. Hạn chế

2.4.1. Tổ chức và hoạt động của Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể

2.4.2. Quốc hội

2.4.3. Bộ máy quản lý

2.4.4. Công chức

2.4.5. Tổ chức chính quyền địa phương

2.4.6. Cải cách hành chính

2.4.7. Công tác tuyên truyền

2.5. Biện pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

2.5.1. Hoàn thiện hệ thống Pháp luật

2.5.2. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội

2.5.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ

2.5.4. Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp

2.5.5. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp

3. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

3.1. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

3.1.1. Tập hợp, vận động, đoàn kết nhân dân

3.1.2. Đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân

3.1.3. Đề xuất chủ trương, chính sách

3.2. Mục đích

3.2.1. Giám sát và phản biện xã hội

3.2.2. Thực hiện tốt các luật

3.2.3. Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội