ỦY BAN NHÂN DÂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ỦY BAN NHÂN DÂN by Mind Map: ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

1.1.1. Quản lí trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội

1.1.2. Chức năng quản lí có hiệu lực giới hạn trong phạm vi địa vị hành chính lãnh thổ

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương

1.2.2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND

1.2.3. Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao

2. Địa vị pháp lý

2.1. Cơ quan chấp hành của HĐND

2.1.1. Do HĐND cùng cấp bầu ra

2.1.2. Chịu trách nhiệm chủ yếu trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND

2.1.3. Chịu sự giám sát của HĐND

2.1.4. Chịu trách nhiệm trước HĐND

2.2. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

2.2.1. Nằm trong hệ thống thống nhất một cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương

2.2.2. Thực hiện chức năng quản lí nhà nước

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Hệ thống cơ quan quản lí

3.1.1. Cấp tỉnh

3.1.2. Cấp huyện

3.1.3. Cấp xã

3.2. Cơ quan chuyên môn

3.2.1. Được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện

3.2.2. Là cơ quan tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương.

3.2.3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên

4. Hình thức hoạt động

4.1. Thông qua Phiên họp của UBND

4.2. Thông qua Chủ tịch UBND

4.3. Thông qua các thành viên và cơ quan chuyên môn thuộc UBND