นวัตกรรมการศึกษาในยุค 4.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมการศึกษาในยุค 4.0 by Mind Map: นวัตกรรมการศึกษาในยุค 4.0

1. นวัตกรรมการเรียนการสอน

1.1. การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)

1.2. การสอนแบบโรงเรียนไม่แบ่งชั้น (Non-Graded School)

1.3. การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center)

1.4. การสอนเป็นคณะ (Team Teaching)

1.5. การสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching)

1.6. การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics)

1.7. E-learning

2. นวัตกรรมสื่อการสอน

2.1. CAI

2.2. WBI

2.3. WBT

2.4. VC

2.5. WebQuest

2.6. Webblog

2.7. E-book / PDF

2.8. Multimedia / Video

2.9. Line, Facetime, Skype, Facebook, Messenger

3. นวัตกรรมการประเมินผล

3.1. การลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต

3.2. บัตรสมาร์ทการ์ด

3.3. การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรด

3.4. Application

3.4.1. Kahoot

3.4.2. Plicker