TIK KLASA Xb

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIK KLASA Xb by Mind Map: TIK KLASA Xb

1. Punoi: Medina LUSHAJ

2. 1. KAPITULLI 1

2.1. 1.1 Teknologjia e informacionit në shërbim të njeriut

2.2. 1.2 Rëndësia e ruajtjes së informacionit

2.3. 1.3 Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit

2.4. 1.4 Pajisjet hyrëse, dalëse dhe ato të ruajtjes së informcionit

2.5. 1.5 Ruajtja e të dhënave(Backup)

2.6. 1.6 Rrjeti kompjuterik

2.7. 1.7 Llojet e rrjeteve

2.8. 1.8 Topologjia e rrjeteve

2.9. 1.9 Kanalet e transmetimit

2.10. 1.10 Zgjidhja e problemeve në kompjuter

3. 2. KAPITULLI 2

3.1. 2.1 Planifikimi nëpërmjet Mind mapping

3.2. 2.2 Përdorimi i Mind mapping

3.3. 2.3 Njohja me programin Flash

3.4. 2.4 Konfigurimet në ndërfaqen e Flashi-it

3.5. 2.5 Pasurimi i animimit në Flash

3.6. 2.6 Përdorimi i keyframe dhe i shtresave

3.7. 2.7 Vizatimet në Flash

3.8. 2.8 Përpunimi i imazheve

3.9. 2.9 Përdorimi i efekteve në ndryshimin e imazhit

3.10. 2.10 Shtimi i efekteve vizuale

3.11. 2.11 Ndarja dhe grupimi i objekteve

3.12. 2.12 Konvertimi i Vector Art në Bitmap Art

3.13. 2.15 Kombinimi i ngjyrës së një objekti ekzistues

3.14. 2.16 Përfshirja e objekteve multimediale në prezantim

3.15. 2.17 Publikimi i animacionit në Flash

4. 2.13 Përsëritje

5. 2.14 TEST

6. PUNË PORTOFOLI