Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. СПІВРОБІТНИЦТВО ФАХІВЦІВ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

1.1. Формування груп навчальних закладів (ЗНЗ з інклюзивною формою навчання, спеціальних навчальних закладів, реабілітаційних центрів), які інтегрують ресурси для вирішення завдань інклюзивної освіти.

1.2. Укладання відповідних угод між ЗНЗ з інклюзивною формою навчання та спеціальним ЗНЗ, реабілітаційним центром та медичною установою. За такої моделі вчитель-дефектолог працюючи штатним працівником спеціального ЗНЗ співпрацює з ЗНЗ з інклюзивною формою навчання.

1.3. Організація співпраці зі спеціалістами ПМПК, які проводять індивідуальні заняття консультують педагогів і батьків.

2. СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ І АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

2.1. ВЧИТЕЛЬ

2.1.1. - складати плани уроків та проводити уроки; - контролювати навчання учнів та допомагати їм; - надавати матеріали асистентові вчителя

2.2. АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ

2.2.1. - докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; - контролювати виконання вправ на закріплення; - контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

3. СПІВРОБІТНИЦТВО ПСИХОЛОГА ТА ЛОГОПЕДА

3.1. •участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

3.2. •оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

3.3. •розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

3.4. •проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

3.5. •планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

4. СПІВРОБІТНИЦТВО ПСИХОЛОГА З ВЧИТЕЛЕМ ТА АСИСТЕНТОМ ВЧИТЕЛЯ

4.1. УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

4.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

4.1.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини (особливостей її психічного розвитку) на основі її діагностичного обстеження;

4.1.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням.

4.2. КОНСУЛЬТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ

4.2.1. • консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі/класі.

4.3. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ООП

4.3.1. • розробка і реалізація програм (проведення тренінгових занять, лекторіїв, семінарів, консиліумів, виступів тощо) з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП, руйнування міфів і стереотипів, стигматизації та дискримінації, уникнення використання медичної термінології.

5. СПІВРОБІТНИЦТВО КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА З ВЧИТЕЛЕМ ТА АСИСТЕНТОМ ВЧИТЕЛЯ

5.1. УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

5.1.1. безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини.

5.1.2. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції;

5.1.3. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини, структури порушеного розвитку (ступеня вираження вторинних і третинних відхилень у розвиткові дитини);

5.1.4. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі;

5.2. КОНСУЛЬТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ

5.3. консультування вчителя та асистента вчителя щодо необхідних адаптацій і модифікацій змісту навчання, навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності, збільшення часу на виконання, зміна темпу заняття, чергування видів діяльності) та дидактичних матеріалів.

5.4. консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку дитини, її вторинних і третинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи в групі/класі;

6. СПІВРОБІТНИЦТВО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ПЕДАГОГАМИ

6.1. ІНФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

6.1.1. про зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного психолого-педагогічного супроводу

6.1.2. про соціально-психологічний клімат в колективі та статус дитини в групі

6.2. КОНСУЛЬТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ

6.2.1. щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації ДИТИНИ

6.2.2. щодо подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації;

6.2.3. щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини;

6.3. УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

6.3.1. надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини;

6.3.2. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі.

6.3.3. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції;

7. СПІВРОБІТНИЦТВО ФАХІВЦІВ ПМПК ТА ЗАКЛАДІВ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

7.1. ПІДГОТОВКА ВИТЯГУ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПМПК З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ

7.1.1. до переліку документів, що супроводжують дитину під час її зарахування до навчального закладу, входить витяг з рекомендаціями, які мають суттєве значення для визначення індивідуальних освітніх потреб дитини;

7.2. СКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

7.2.1. за результатами рекомендацій ПМПК та комплексного оцінювання, проведеного в нз, фахівці закладу складають індивідуальний навчальний план, де визначають необхідні адаптації для успішного розвитку та навчання дитини

7.3. ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ

7.3.1. обстеження дітей може здійснюватися фахівцями ПМПК безпосередньо в навчальному закладі, але лише за згоди та присутності батьків

7.4. УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГРУПИ

7.4.1. до складу консультаційно-педагогічної групи (працівникі, дотичні до організації інклюзивного навчання в закладі, батьки) за потреби входять фахівці ПМПК, які відвідують засідання, надають консультації, беруть участь у прийнятті рішень;

7.4.2. за умови, коли члени консультаційно-педагогічної групи визнають доцільним використання в розробці індивідуальної програми розвитку навчальних програм, планів спеціальної освіти,обов'язковим є здійснення такої роботи на основі відповідних рекомендацій ПМПК;

7.4.3. рекомендації ПМПК, де зазначено, якої допомоги потребує дитина та на яку програму варто орієнтуватися під час складання індивідуальної програми розвитку, розглядаються і враховуються членами команди закладу;

7.5. НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

7.5.1. надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання, навчання та соціально-трудової реабілітації (підготовки) дітей з вадами психофізичного розвитку, запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку;

7.5.2. консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних