Platform

Review sách Platform Revolution - Cách mạng nền tảnghttps://www.thanhcs.xyz/2017/12/review-sach-platform-revolution-cach.html

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Platform by Mind Map: Platform

1. Metrics

1.1. note

1.1.1. chỉ có tên và email của người dùng khong tạo lên nền tảng thành công

1.1.2. một vài chỉ số truyền thống được coi là quan trọng như doanh thu,biên độ lợi nhuận, dòng tiền... không có ý nghĩa gì khi đánh giá một nền tảng đang trong giai đaonj khởi nghiệp

1.1.3. Nhóm ng dùng nào đang hưởng giá trị nhiều nhất từ hoạt động của nền tảng?

1.1.4. Nhóm ng dùng nào cần phải được trợ cấp để họ tiếp tục tham gia?

1.1.5. Những nhóm nào bên ngoài nền tảng có thể tìm thấy giá trị trong việc tiếp cận các nhóm người sư dụng cụ thể trên nền tảng này?

1.2. 01 khởi nghiệp

1.2.1. Tập trung vào các chỉ số theo dõi sức mạnh và đặc tính của các tương tác cốt lõi trên nền tảng

1.2.2. thanh khoản

1.2.3. chất lượng kết hợp người dùng

1.2.4. Lòng tin

1.3. 02 thời kỳ phát triển

1.3.1. Tập trung sự phát triển và thúc đẩy giá trị

1.3.2. tỉ lệ nhà sản xuất với tiêu dùng

1.3.3. giá trị vòng đời, clv

1.3.4. Tần xuất tiêu dùng, tìm kiếm

1.3.5. tỷ lệ chuyển đổi tương tác, doanh thu

1.4. 03 thời kỳ lớn mạnh

1.4.1. tập trung vào các chỉ số thúc đẩy cải tiến nền tảng

1.4.2. vd: tạo ra giá trị mới

1.4.3. chỉ dẫn, chiến lược từ các đối thủ cạnh tranh và đối phó

2. Các nền tảng cạnh tranh nhau như thế nào?

2.1. ngăn cản việc đa kết nối bằng cách hạn chế truy cập vào nền tảng

2.2. đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và nắm lấy giá trị của nó

2.3. dựa vào giá trị dữ liệu

2.4. tái xác định việc xát nhập và mua lại

2.5. bao phủ nền tảng

2.6. thiết kế nền tảng cải tiến

2.7. Keynote: Winner take all

2.7.1. Tính kinh tế theo quy mô của nguồn cung

2.7.2. chi phí kết nối nhiều mạng và chuyển đổi mạng lưới

2.7.3. thiếu phân khúc thị trường riêng biệt

3. Kiếm doanh thu từ nền tảng

3.1. quá trình tạo giá trị và thách thức kiếm doanh thu

3.2. tính phí giao dịch

3.3. tính phí tiếp cận

3.4. tính phí tiếp cận nâng cao

3.5. tính phí quản lý nâng cao

3.6. ai là đối tượng nên thu phí

3.6.1. thu phí tất cả người dùng

3.6.2. thu phí 1 bên đồng thời hỗ trợ bên còn lại

3.6.3. thu phí đầy đủ đối với hầu hết người dùng và hỗ trợ cho các "ngôi sao" trong nền tảng

3.6.4. thu phí đầy đủ đối với 1 số người dùng và hỗ trợ những người dùng nhạy cảm với giá

3.7. từ miễn phí đến thu phí. Các quyết định thiết kế ảnh hưởng ntn đến sự chuyển đổi để tạo doanh thu?

3.7.1. không nên thu phí phần giá trị mà trước đó user được nhận miễn phí

3.7.2. tránh việc cắt giảm những tiếp cận giá trị mà user đã quen dùng

3.7.3. cố gắng tạo ra giá trị tăng mới để bổ xung cho việc thu phí

3.7.4. cân nhắc chiến lược tạo doanh thu ngay từ thiết kế ban đầu