ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

1. 1โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media).

2. 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

3. 3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment)

4. 4.โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application)

5. 5.โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)