yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy và thời gian sấy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy và thời gian sấy by Mind Map: yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy và thời gian sấy

1. Bản chất của vật liêu

1.1. Cấu trúc, thành phần hóa học đặc tính liên kết ẩm .....

2. Hình dáng vật liệu sấy

2.1. Kích thước mẫu sấy , chiều dày lớp vật liệu ...

2.2. Bề mặt vật liệu sấy càng lớn thì quá trình sấy diễn ra càng nhanh

3. Độ ẩm trong vật liệu sấy

4. Độ ẩm M1 độ ẩm cuối của vật liệu sấy M2 , độ ẩm giới hạn của vật liệu Mkx1

5. Nhiệt độ không khí càng cao vận tốc không khí càng lớn

6. Độ ẩm tương đối của không khí nhiệt độ và vận tốc của không khí

7. Tác nhân sấy

8. Chênh kệch nhiệt độ đầu và cuối của tác nhân sấy

8.1. Nhiệt độ cuối giảm đi thì nhiệt độ trung bình của các tác nhân sấy càng cao do đó tốc độ sấy cũng tăng

9. Cấu tạo máy sấy phương thức và chế độ sấy

9.1. Giai đoạn 1 : đốt nóng vật liệu sấy Tm>Tuv;θb>θt

9.1.1. Tm=(tv-tf)/2

9.2. Giai đoạn 2 : giảm ẩm đẳng tốc

9.2.1. θb=Tm (r.Jm)/ɑq

9.3. Giai đoạn 3 : tốc độ sấy giảm dần ( giai đoạn sấy giảm tốc )

9.4. Giai đoạn 4 : nhiệt độ vật liệu sấy tăng dần