Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

2. Співробітництво вчителя і асистента вчителя

3. Cпівробітництво психолога та логопеда

4. Співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

5. Співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

6. Співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

7. Співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

8. • Обговорення та прогнозування очікуваних результатів; • Обов`язки учителя: -контролювати навчання учнів та допомагати їм; -надавати матеріали асистентові вчителя; - складати плани уроків та проводити уроки; • Обов`язки асистента учителя : -докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; - контролювати виконання вправ на закріплення; - контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві; • Обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; • Вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків;

9. Участь в розробці індивідуальної програми розвитку дитини; Надання консультативно-методичної допомоги педагогам, які працюють з дітьми з ООП; Укладання відповідних угод: • Між ЗНЗ з інклюзивною формою навчання та спеціальним ЗНЗ, реабілітаційним центром, медичною установою. За такої моделі вчитель-дефектолог, працюючи штатним працівником спеціального ЗНЗ співпрацює(проводить індивідуальні занятя, надає корнсультації) із ЗНЗ з інклюзивною формою навчання; Формування груп навчальних закладів: • ЗНЗ з інклюзивною формою навчання, спеціальних навчальних закладів, реабілітаційних центрів. Ці групи інтегрують ресурси для вирішення завдань інклюзивної освіти; Організація і співпраця зі спеціалістами ПМПК: • Які проводять індивідуальні заняття, консультують педагогів та батьків; Завдяки співпраці вчителі та фахівці корекційної освіти отримують нові знання та оволодівають новими уміннями створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи.

10. • Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів; • Участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу); • Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять; • Проведення консультацій з питань розвитку психологічних аспектів, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків; • Розробка програм навчального закладу, психологічної освіти педагогів з елементами логопедичної роботи.

11. • Консультування педагогів; Консультування щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини, щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації дитини з ППФР, подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації, використання резервів, які можна використати у корекційно-розвивальній роботі; • Інформування вчителя та асистента вчителя; Інформування про соціально-психологічний конфлікт в колективі та статус дитини в групі, зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально-педагогічного супроводу дитини; • Участь у розробці індивідуального плану дитини; Оцінювання рівня ПФР дитини в межах своєї компетенції, надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини, рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі;

12. • Участь у розробці індивідуального плану дитини; Оцінювання рівня ПФР дитини в межах своєї компетенції, надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини на основі її діагностичного обстеження, а також рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням; • Консультування педагогів; Консультування щодо врахування індивідуальних особливостей ПР дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі(класі); • Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП; Розробка і реалізація програм з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з ППФР, спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП;

13. • Співпраця корекційного педагога (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олігофренопедагога, ортопедагога, аутолога та ін.) з вчителем та асистентом вчителя: • Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини; Оцінювання рівня ПФР дитини в межах своєї компетенції; надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини, структури порушення розвитку; а також рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі; безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини; • Консультування педагогів; Консультування щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку, її вторинних і третинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи в групі чи класі; щодо необхідних адаптацій та модифікацій змісту навчання, навчальних підходів та дидактичних матеріалів;

14. • Консультативний супровід функціонування спеціальних класів; • Надання консультативно-медичної допомоги; Батькам, керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, медичним і соціальним працівникам, громадськості з питань виховання, навчання і соціально-трудової реабілітації дітей з ППФР, запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей; • Складання індивідуального плану розвитку; За результатами рекомендацій ПМПК та комплексного оцінювання, проведеного у навчальному закладі, фахівці закладу складають ІНП, в якому визначають необхідні умови для успішного розвитку та навчання дитини; • Проведення обстеження дітей; Може здійснюватись фахівцями ПМПК безпосередньо у навчальному закладі, але лише за згоди та присутності батьків/осіб, які їх замінюють; • Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК; До переліку документів, які необхідні дитині під час її зарахування до навчального закладу, входить витяг (довідка) з рекомендаціями, що має суттєве значення в урахуванні індивідуальних ОП дитини; • Участь у роботі консультаційно-педагогічної групи; До складу консультаційно-педагогічної роботи входять фахівці ПМПК (за потреби), які, відвідують засідання, надають консультації, беруть участь у прийнятті рішень; рекомендації ПМПК, в яких зазначено, якої саме допомоги потребує дитина та на яку програму варто орієнтуватися під час складання ІПР, розглядаються та враховуються членами команди закладу;