Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gospodarka Obiegu Zamkniętego by Mind Map: Gospodarka Obiegu Zamkniętego

1. Konsument

1.1. Wzrost świadomości

1.1.1. Płacenie więcej za etyczne marki

1.1.2. Rekomendowanie marek odpowiedzialnych społecznie

1.1.3. Kupowanie marek stawiających na etykę

1.1.4. Lojalność wobec marek etycznych

1.1.5. Ocena wpływu marki na zrównoważony rozwój

1.1.6. Szukanie informacji o praktykach firm

1.1.7. Omijanie nieetycznych marek

1.2. Znaczące zaangażowanie Millenialsów

1.2.1. Wymagania wobec biznesu - "Firmy powinny":

1.2.1.1. Angażować się w kwestie społeczne

1.2.1.2. Mówić o swoich dobrych działaniach

1.2.1.3. Wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych

1.2.1.4. Ułatwiać konsumentom włączanie się w działania związane z kwestiami społecznymi

1.2.2. Ważne kwestie środowiskowe

1.2.2.1. Zanieczyszczenie środowiska

1.2.2.2. Trwałość planety

1.2.2.3. Ochrona środowiska

1.2.2.4. Dostęp do taniej energii

1.2.2.5. Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej

1.2.2.6. Pomoc w przypadku katastrof w moim lub innym kraju

2. Modele

2.1. Optymalizacja

2.1.1. - np. wykorzystanie dużych zbiorów danych, automatyzacji, teledetekcji i zdalnych układów sterujących

2.1.2. – usuwanie odpadów w łańcuchu produkcji i dostaw

2.1.3. – zwiększanie wydajności / efektywności produktu

2.2. Regeneracja

2.2.1. – odzysk, utrzymanie i przywracanie stanu ekosystemów

2.2.2. – przechodzenie na odnawialne źródła energii i materiały

2.2.3. – zwrot odzyskanych zasobów biologicznych do biosfery

2.3. Współdzielenie

2.3.1. - współużytkowanie (na przykład samochodów, pomieszczeń, urządzeń); dzierżawa, platformy dzielenia

2.3.2. - ponowne wykorzystanie/ second-hand

2.3.3. - przedłużanie życia produktu poprzez konserwację, naprawę, odpowiednie projektowanie produktu, możliwość jego rozbudowy itp.

2.4. Zapętlanie

2.4.1. – ponowne wykorzystanie produktów lub komponentów

2.4.2. - np. recykling, recykling 2.0

2.4.3. - upcykling

2.4.4. – wykorzystywanie produktów bio, pochodzących z recyklingu itp.

2.5. Wirtualizacja

2.5.1. - dematerializowanie usług i produktów: książek, muzyki, zakupów itp

2.6. Wymiana

2.6.1. - np. nowe technologie (np. druk 3D)

2.6.2. – wybór nowego produktu/ usługi

2.6.3. – zastępowanie starych materiałów nowymi, zaawansowanymi nieodnawialnymi materiałami

3. Biznes

3.1. Założenia

3.1.1. Kreowanie dodatkowej wartości w istniejących produktach i usługach

3.1.2. Podnoszenie innowacyjności produktów i usług

3.1.3. Zminimalizowanie kosztów operacyjnych

3.1.4. Poprawienie relacji z klientami i pracownikami

3.1.5. Odróżnienie się od konkurencji

3.1.6. Dostosowanie strategii do misji

3.1.7. Dostosowanie modelu biznesowego do wartości łańcucha dostaw

3.1.8. Minimalizacja ryzyka

3.2. Rodzaje działań

3.2.1. Przyspieszające wzrost firmy

3.2.2. Wzmacniające konkurencyjność

3.2.3. Zmniejszające ryzyko

3.3. Filary koncepcyjne

3.3.1. Zrównoważony rozwój

3.3.2. Przemiana ekologiczna

3.3.3. Ekonomia ekologiczna

3.3.4. Gospodarka ekologiczna

3.3.5. Technologia ekologiczna

3.3.6. Gospodarka funkcjonalna

3.3.7. Ekologia przemysłowa

3.3.8. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (EPR)

4. Działania - Pakiet UE

4.1. Zamknięcie obiegu

4.1.1. Priorytety:

4.1.1.1. Tworzywa Sztuczne

4.1.1.2. Odpady spożywcze

4.1.1.3. Surowce krytyczne

4.1.1.4. Odpady z budowy i rozbiórki

4.1.1.5. Biomasa i bioprodukty

4.1.2. Wybrane działania

4.1.2.1. Lepsze gwarancje

4.1.2.2. Zamówienia publiczne

4.1.2.3. Recykling odpadów komunalnych - 65% do 2030

4.1.2.4. Recykling odpadów opakowaniowych - 75% do 2030

4.1.2.5. Zakaz składowania selektywnie zbieranych odpadów

4.1.2.6. Promowanie symbiozy przemysłowej - przekształcenie jednego produktu ubocznego przemysłu w surowiec innego przemysłu

4.1.2.7. Stworzenie jasnych ram prawnych

4.2. Zrównoważona produkcja przemysłowa

4.2.1. Platforma służąca rynkowi surowców wtórnych

4.2.2. Odpowiedzialność producenta za opakowania, pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt itd.

4.2.3. Narzędzia informatyczne w zakresie śladu ekologicznego

4.3. Biogospodarka

4.3.1. Stworzenie statystyki i prawodawstwa - surowce; potencjał biomasy

4.3.2. Ochrona i zwiększenie biomasy gleb

4.3.3. Identyfikacja nowych łańcuchów wartości bazującej na zasobach biomasy

4.3.4. Stworzenie klastra współpracy w modelu B2B

4.3.5. Kreowanie popytu na bioprodukty (stworzenie norm i standardów) - kreowanie rynku

4.3.6. Ograniczenie do minimum technologii bezpośredniego spalania