Quản trị tri thức

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quản trị tri thức by Mind Map: Quản trị tri thức

1. Khái niệm:

1.1. Tri thức

1.1.1. Tông hợp tất cả những điều hiểu biết của doanh nghiệp về mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp ra quyết định hiệu quả hơn

1.2. Quản trị thông tin

1.2.1. Sử dụng các công cụ, phương pháp để tạo lập, duyu trì giá trị của thông tin và đản bảo giá trị đó được sử dụng hiệu quả nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của tổ chức

2. Phân loại

2.1. Theo đối tượng

2.1.1. Know what - Know why

2.1.2. Know how - Know who

2.1.3. Know when - Know where

2.2. Theo hình thái

2.2.1. Tri thức hiện >< Tri thức ngầm

2.2.2. Chuyển đổi tri thức ẩn rhành tri thức hiện

2.2.2.1. Qui trình hóa - cập nhật

3. Bản chất

3.1. Quá trình kiến tạo , phát triển chia sẻ, khai thác tài sản tri thức

3.2. Biến những tài sản tri thức thành những giá trị kinh tế hay vật chất

3.3. Con người và khả năng học tập là trọng tâm

4. Hoạt động

4.1. Tạo lập tri thức

4.2. Tích lũy tri thức

4.3. Chia sẻ tri thức

4.4. Tiếp thu tri thức

4.5. Sử dụng tri thức

5. Giúp tổ chức hiệu quả hơn

5.1. Hoàn thiện qui trình làm việc

5.2. Tăng năng suất

5.3. Hiểu biết chuyên sâu

6. kết quả

6.1. Giải pháp

6.2. Phương thức mới

6.3. Chiến lược

6.4. ...