WPROWADZENIE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WPROWADZENIE by Mind Map: WPROWADZENIE

1. PRZEDSIĘBIORSTWO

1.1. UJĘCIE PODMIOTOWE

1.1.1. Prawne ujęcie przedsiębiorstwa

1.1.2. Podmiot gospodarczy od chwili wpisania do rejestru do chwili skreślenia

1.1.3. Zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu działalności gospodarczej

1.2. UJĘCIE PRZEDMIOTOWE

1.2.1. Ekonomiczny sens istnienia przedsiębiorstwa

1.2.2. Podmiot gromadzący zasoby kapitału, z których finansuje zasoby majątku niezbędne do prowadzenia działalności (produkcyjnej, handlowej, usługowej) w celu osiągnięcia określonych rezultatów

2. KLASYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

2.1. zasięg działalności (krajowe miedzynarodowe)

2.2. wiek (jak długo funkcjonuje na rynku)

2.3. rodzaj działalności (produkcyjne, detaliczne)

2.4. forma organizacyjno - prawna (jawna, cywilna, akcyjna)

2.5. wielkość (mikro-, makro- przedsiębiorstwa)

2.6. struktura organizacyjna (aspekt zarządzania)

2.7. sektor

2.8. struktura własności

3. UWARUNKOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA:

3.1. Przedsiębiorstwo w otoczeniu:

3.1.1. misja

3.1.2. wizja

3.1.3. strategia

3.1.4. cele

3.1.5. decyzje

4. KLASYFIKACJA CELÓW PRZEDSĘBIORSTWA:

5. STRATEGIA - OGÓLNY SCHEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI

5.1. Jako plan (wzorzec) świadomego, zaplanowanego, logicznego działania pozwalający na wyznaczenie i realizację długoterminowych celów

5.2. Jako model sformalizowanego i strukturalizowanego działania ukierunkowanego na realizację celów

5.3. Jako efekt przeszłych doświadczeń

5.4. Jako pomysł odpowiadający na zmiany zachodzące w otoczeniu

6. STRATEGIA UWZGLĘDNIA:

6.1. Ocenę zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa

6.2. Ocena kosztów i korzyści

6.3. Analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa

6.4. Analizę otoczenia konkurencyjnego, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo

6.5. Strukturę, zachowanie i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa

6.6. Różne poziomy zarządzania przedsiębiorstwem

6.6.1. o globalny

6.6.2. o biznesowy

6.6.3. o operacyjny

7. ELASTYCZNA STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA POWINNA BYĆ ZORIENTOWANA NA :

7.1. Wartość przedsiębiorstwa

7.2. Tworzenie wartości dla klienta

7.3. Procesy wewnętrzne i ich efektywność

7.4. Uczenie się - zdobywanie nowych kompetencji, technologii, infrastruktury

7.5. Tworzenie i stosowanie systemu wartości w połączeniu z komunikacją korporacyjną (wewnętrzną i zewnętrzna)

8. ZARZĄDZANIE FINANSWAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

8.1. Pozyskiwanie kapitałów oraz ich lokowanie w składnikach majątkowych w taki sposób, Aby była możliwa realizacja celu strategicznego przedsiębiorstwa

8.2. Jeden z obszarów funkcjonalnych zarządzania przedsiębiorstwem

8.3. W powiązaniu z innymi obszarami zapewnia zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i warunkuje realizację strategii globalnej

9. STRATEGIA FINANSOWA

9.1. Jedna ze strategii funkcjonalnych

9.2. Zbiór kryteriów i zasad postępowania związanych z zarządzaniem kapitałem w przedsiębiorstwie łączących pozyskiwanie środków finansowych (strategia finansowania) z określeniem kierunków i sposobów ich wykorzystania (strategia inwestowania)

9.3. Obejmuje także strategie zarządzania ryzkiem oraz strategie płynności

9.4. Strategia przedsiębiorstwa:

9.4.1. o inne strategie funkcjonalne

9.4.2. o Strategia finansowa :

9.4.2.1.  Strategia inwestycyjna,

9.4.2.2.  strategia finansowania,

9.4.2.3.  strategia zarządzania ryzykiem,

9.4.2.4.  strategie płynności