Biologinen ihmiskäsitys

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Biologinen ihmiskäsitys by Mind Map: Biologinen ihmiskäsitys

1. Ihmispiirteet

1.1. Tietoisuus

1.2. Kyky ajatella

1.3. Kyky artikuloida ja kommunikoida

1.4. Tajuaa oman minänsä

1.5. Tiedostaa oman kuolevaisuutensa

1.6. Geeniperimän merkitys

1.7. Taito tarkkailla kontrolloida ja hallita itseään

1.8. Vaistopohjaisuus

1.9. Ympätistötekijöiden vaikutus geeniperimän lisäksi

2. Arvot

2.1. Luontaiset taipumukset

2.2. Vahvuudet

2.3. Lahjakkuudet

2.4. Perinnöllisyys

2.5. Ympäristötekijöiden suotuisat vaikutukset

2.6. Mahdollisuudet menestyä elämässä määräytyvät jo syntymässä

2.7. Vaistopohjainen hierakkisuus (ei täydellistä tasa-arvoa)

3. Kasvatus- ja opetustyössä

3.1. Vaistopohjaisen käyttäytymisen vahvistaminen ja heikentäminen kasvatuksella

3.2. Kasvattajan ihmiskäsitys ei ole koskaan irrallaan yhteiskunnan yleisestä ihmiskäsityksestä, jossa kasvattaja elää. Yhteisön ihmiskäsitys ei ole erillään kulttuurispesifiestä laajemmasta ihmiskäsityksestä.

3.3. Yksilön laajempi muokkaaminen kasvatuksen avulla rajallista; evoluutio liian hidastempoinen suuriin muutoksiin

3.4. Lahjakkuuden ja persoonallisuuden piirteiden katsotaan periytyvän sellaisenaan

3.5. Opettaja odottaa sisaruksilta samantasoisia suorituksia

3.6. Negatiivisten tunteiden ja aggressioviettien purkaminen; kanavointi toiseen muotoon (esim. urehilu liikuntatunnilla)

3.7. Vahvistetaan luonnollisia taipumuksia ja käyttäytymistä, jotka ovat eettisesti arvokkaita, saavutetaan parempia oppimistuloksia

3.8. Ne, joilla on hyvät edellytykset, oppivat

4. Lähteet

4.1. Hirsjärvi: Johdatus kasvatusfilosofiaan

4.2. Dunderfelt: Elämänkaaripsykologia

5. Evoluutioteoria

5.1. Kasvatuksella vain vähäinen vaikutus

5.2. Geeniperimällä voimakas vaikutus

5.3. Biologisen ihmiskäsityksen pohjalla

6. Kritiikki

6.1. Lahjakkuus ja persoonallisuus oletetaan periytyvän sellaisenaan

6.2. Ihmisen ominaisuudet määräytyvät jo syntymässä