เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางการศึกษา by Mind Map: เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางการศึกษา

1. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย

1.1. คือการนำทฤษฏีการเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานการออกแบบร่วมมือกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.2. หลักการสำคัญในการออกแบบ

1.2.1. 1.การออกแบบมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความส่งใสด้วยสถานการณ์

1.2.2. 2.การออกแบบที่มีการสร้างโมเดลเชิงความคิดรวบยอด

1.2.3. 3.การออกแบบที่มีการสร้างชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู้

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชั้นเรียน

2.1. 1. ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อ

2.1.1. คอมพิวเตอร์

2.2. 2. อยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อให้ตอบสนองต่อการรับรู้ของผู้เรียน

3. ความสำคัญของสารสนเทศ

3.1. 1. ทำให้ผู้บริโภคสารสนเทศเกิดความรู้

3.2. 2.สารสนเทศจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม

3.3. 3.สามารถให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว

3.4. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.4.1. 1.การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

3.4.2. 2.เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากกว่าโทรสับและคอมพิวเตอร์

3.4.3. 3.เทคโนโลยีการสื่อสารมีผลให้งานด้านต่างๆราคาถูกลง

3.4.4. 4.เครือข่ายสื่อสารได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก

3.4.5. 5.เทคดนโลยีสารสนเทศทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และต้นทุนการใช้ictมีราคาถูกลง

3.4.6. 6.เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนในการดำเนินงานระยะยาว

4. สื่อสังคนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้

4.1. 1. Facebook

4.2. 2. Youtube

4.3. 3. twitter

4.4. 4. อินเตอร์เน็ต

4.4.1. คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อต่อกัน

4.4.2. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

4.4.2.1. 1. ศึกษาความรู้ได้รวดเร็ว

4.4.2.2. 2. รับข่าวสารได้รวดเร็ว

4.5. 5. ระบบการเรียนรู่ที่ใช้ในการศึกษา

4.5.1. 1. E-learning

4.5.2. 2. E-book

5. เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

5.1. 1. สังคมมนุษย์เปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นสังคนเมือง

5.2. 2. มนุษย์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น

5.3. 3. เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงได้เป็นอย่างดี

5.4. 4. ลักษณะเด่น

5.4.1. ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน

6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

6.1. 1. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารใช้

6.2. 2. เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์

6.3. 3. เทคโนโลยีซอฟต์แวร์

6.4. 4. สารสนเทศ

6.4.1. ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆที่ได้รับการสรุปประมวลแล้วจากข้อมูลต่างๆ

6.5. 5. เทคโนโลยี

6.5.1. การประยุกต์เอาความรู้ทางด้วนวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประดยชน์

6.6. 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.6.1. เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล

7. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

7.1. 1. การใช้เทคนิคช่วยจำ

7.2. 2. ใช้ทักษะการให้เหตุผลในรัดับสูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

7.3. 3. ผู้เรียนมีความคิดในระดับสูง

7.4. 4. มีองค์ประกอบ3ส่วน

7.4.1. 1. เนื้อหาบทเรียน

7.4.2. 2.ระบบบริหารการเรียน

7.4.3. 3.กาตติดต่อสื่อสาร

8. วีดีโอประกอบ