Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Group 6 by Mind Map: Group 6

1. 1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

2. 2.ความมุ่งหมายของการวิจัย

3. 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. 4.ขอบเขตในการวิจัย

4.1. 4.1เนื้อหาของการวิจัย

4.2. 4.2พื้นที่การวิจัย

4.3. 4.3ช่วงเวลาที่ทำวิจัย

5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบมือ2 ทางfacebookของนักศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล