KĨ THUẬT PHẦN MỀM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KĨ THUẬT PHẦN MỀM by Mind Map: KĨ THUẬT PHẦN MỀM

1. phát triển phần mềm

1.1. tạo ra phần mềm

1.1.1. đáp ứng nhu cầu xã hội

1.2. New Topic

1.2.1. New Topic

2. công việc

2.1. mô tả

2.2. viết hướng dẫn(code)

3. Giúp con người

3.1. điều khiển các thiết bị phần cứng

3.2. tự động hóa

3.2.1. quy trình

3.2.2. thao tác

4. Kiến thức

4.1. sinh viên cần nắm được

4.1.1. quy trình phát triển phần mềm

4.1.2. vận dụng công cụ vào phần mềm

4.1.2.1. New Topic

4.2. dự án

4.2.1. thu thập yêu cầu

4.2.2. phân tích

4.2.3. thiết kế

4.2.4. lập trình

4.2.5. kiểm thử

4.2.6. vận hành và bảo trì phần mềm

4.3. New Topic

5. New Topic