مولفه های موتر بر تربیت اقتصادی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
مولفه های موتر بر تربیت اقتصادی by Mind Map: مولفه های موتر بر تربیت اقتصادی

1. بهبود تربیت اقتصادی

1.1. رویکرد دینی به مقوله آموزش اقتصاد

2. توانمند سازی مربیان

3. ارتقای قابلیت محتوی درسی موجود

4. تولید محتوی درسی جدید

5. رصد خروجی های نظام تربیت اقتصادی