CENTRE EDUCATIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CENTRE EDUCATIU by Mind Map: CENTRE EDUCATIU

1. NORMATIVA

1.1. Externa

1.1.1. BOE

1.1.1.1. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE)

1.1.2. DOGC

1.1.2.1. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC)

1.2. Interna

1.2.1. NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre)

2. ENTORN

2.1. Social

2.2. Familiar

2.3. Educatiu

3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

3.1. Interns

3.1.1. Equip docent

3.1.2. Consell Escolar

3.1.2.1. Comissions

3.1.3. Equip directiu

3.1.3.1. Direcció

3.1.3.1.1. Director/a

3.1.3.1.2. Cap d'estudis

3.1.3.1.3. Cap d'estudis FP

3.1.3.1.4. Coordinació pegdagògica

3.1.3.1.5. Secretari/ària

3.1.4. Departaments

3.1.5. AMPA

3.1.6. PAS

3.2. Externs

3.2.1. EAP

3.2.1.1. Psicologia i pedagogia

3.2.1.2. Treballadors socials

3.2.2. SERVEIS SOCIALS

3.2.3. UEC

3.2.4. AULA HOSPITALÀRIA

3.2.5. ESPAI JOVE

4. PROJECTES i DOCUMENTS

4.1. Projecte Educatiu del Centre (PEC)

4.1.1. Institut inclusiu

4.1.2. Valors ètics, socials i sostenibles

4.1.3. Diversificació curricular

4.1.4. Innovació formació i programes de millora contínua

4.1.5. Integrament de les noves tecnologies

4.1.6. Enfocament transversal, cooperatiu

4.2. Projecte Curricular del Centre (PCC)

4.2.1. Cmpetències bàsiques

4.2.2. Objectius

4.2.3. Continguts

4.2.4. Mètodes pedagògics

4.2.5. Criteris d'avaluació

4.3. Aula acollida

4.4. Suport intensiu per l'Educació Inclusiva (SIEI)

4.5. Altres

4.5.1. Projecte de direcció (PdD)

4.5.2. Pla anual (PgA)

4.5.3. Pla d’atenció a la diversitat (PAD)

4.5.4. Projecte lingüístic (PL)

4.5.5. Pla d’acció tutorial

4.5.6. Memòria anual (MA)

4.5.7. Acords de corresponsabilitat

5. - GRAU D'AUTONOMIA - ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (AD) - ESCOLA INCLUSIVA

6. GESTIÓ DEL CENTRE

6.1. Organització i funcions del professorat

6.2. Àmbit curricular

6.3. Organització del temps, de l’espai i els agrupaments dels alumnes

6.4. Planificació estratègica i la cultura d’avaluació

6.5. Idioma vehicular