تجارت در حوزه گردشگري

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
تجارت در حوزه گردشگري by Mind Map: تجارت در حوزه گردشگري

1. -

2. حوزه هتلينگ

2.1. رويكرد Airbnb

2.1.1. روشهاي ريتينگ

2.1.2. بخش. ميزبانها

2.1.2.1. روشهاي ريتينگ جهت ارزيابي ميهمانها

2.1.2.1.1. تعداد مراجع

2.1.2.1.2. وايفاي

2.1.2.1.3. تميزي

2.1.2.1.4. راحتي

2.1.2.1.5. إمكانات

2.1.2.1.6. كاركنان

2.1.2.1.7. ارزش پولي مساوي نسبت قيمت و كيفيت

2.1.3. بخش. ميهمانها

2.1.3.1. روشهاي شناسايي هويت

2.2. ما كار خود را مثل قطعات پازل در حوزه هتلينگ با رويكرد airbnb آغاز كرده و در زمان مناسب موارد ديگر را به آن مي افزاييم

3. حوزه ليدر توري

3.1. Airbnb

3.2. رويكرد Airbnb

3.2.1. ارزيابي كيفيت ليدرهاي تور هاجهت ريتينگ كيفيت خدمات انها

3.2.1.1. تعداد مراجع

3.2.1.2. راحتي

3.2.1.3. إمكانات

3.2.1.4. ارزش پولي مساوي نسبت قيمت و كيفيت

3.2.1.5. ارزيابي هاي لازم ديگر برأي شناسايي ليدر تور هاي بهتر

3.2.1.6. آيا ليدر تور ها إمكانات لازم براي حمل و نقل مسافرين به أماكن گردشگري را خود در اختيار دارند

3.2.1.6.1. ريتينگ كردن اين امكان با كمك ميهمانانشان

3.3. ميزبان هتل ميتواند خود تور ليدر باشد

4. حوزه حمل و نقل مسافر

4.1. هوايي

4.1.1. ريتينگ ميزبان از طريق ميهمان

4.2. توجه : رويكرد Air bnb در اينجا در تمامي موارد ذكر شده ذيل قابل اجرا نيست

4.3. زميني

4.3.1. تاكسي

4.3.1.1. ريتينگ ميزبان از طريق ميهمان

4.3.2. إمكانات شخص ليدر تور

4.3.2.1. ريتينگ ميزبان از طريق ميهمان

4.3.3. اتوبوس

4.3.3.1. ريتينگ ميزبان از طريق ميهمان

4.4. دريائي

4.4.1. ريتينگ ميزبان از طريق ميهمان