PRIRODA I DRUŠTVO T15 ZIMA U ZAVIČAJU KP: promjene u prirodi OOP: uočiti glavna obilježja zime u...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRIRODA I DRUŠTVO T15 ZIMA U ZAVIČAJU KP: promjene u prirodi OOP: uočiti glavna obilježja zime u mjestu u kojem živimo; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad). by Mind Map: PRIRODA I DRUŠTVO  T15 ZIMA U ZAVIČAJU KP: promjene u prirodi OOP: uočiti glavna obilježja zime u mjestu u kojem živimo; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet  i rad ljudi (selo/grad).

1. HRVATSKI JEZIK J: T7 SKUPOVI IJE/JE/E/I KP: ije, je, riječ OOP: pravilno izgovarati i pisati skupove ije/je/e/i u češće rabljenim riječima. JI: T9 STVARALAČKO PISANJE PISANJE SASTAVKA; TEMA SNIJEG KP: sastavak OOP:samostalno pisati kraće vezane tekstove - sastavke prema zadanome poticaju. K: T2 REDOSLIJED DOGAĐAJA U PRIČI L.S.:LJEPOTICA ZIMA KP: redoslijed događaja OOP: zamijetiti uzročnoposljedičnu i vremensku povezanost događaja u priči; primiri tekstove s jasnim fabulativnim tijekom stilski i sadržajno primjerene učeniku. K: T3 GLAVNI I SPOREDNI LIKOVI L.S.: LJEPOTICA ZIMA KP: glavni lik, sporedni lik. OOP: razlikovati glavne i sporedne likove; zamijetiti vaŽne pojedinosti o likovima: osnovne etiČke osobine (npr. hrabar-kukavica, marljiv-lijen). MK: T1 FILMSKA PRIČA VLAK U SNIJEGU KP: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu. OOP: primati (recepcija) primjerene dječje filmove; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; ispričati filmsku priču kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu.

1.1. Nakon nastave Hrvatskog jezika u prosincu učenik će moći: -dati primjere riječi sa skupovima ije/je/e/i -objasniti što je glavni lik -objasniti što je sporedni lik -opisati redoslijed događaja u priči -razlikovati filmsku priču od kazališne predstave -pismeno se izraziti na zadanu temu

2. LIKOVNA KULTURA OBLIKOVANJE NA PLOHI-CRTANJE ŠTO NAS OKRUŽUJE? T2 TOčKA I CRTA - Kontrast crta po karakteru KP: suprotnost (kontrast) crta, meka crta, tvrda crta, debela crta, tanka crta, isprekidana crta. OOP: izraziti kontrast crta različitim likovnotehničkim sredstvima. OBLIKOVANJE NA PLOHI-SLIKANJE ZIMA I LJETO T3 BOJA - Kontrast toplo - hladno KP: tople i hladne boje, kontrast toplo - hladno. OOP: uočiti i izražavati kontraste toplih i hladnih boja.

2.1. Nakon nastave Likovne kulture u prosincu učenik će moći: -prepoznati kontrast crta po karakteru -izraziti kontrast crta različitim likovnotehničkim sredstvima -dati primjer tople boje -dati primjer hladne boje -prikazati kontraste toplih i hladnih boja

3. GLAZBENA KULTURA PJEVANJE M.BOGLIUNI: SNJEGOVIĆ KP: ton. OOP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama, percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike, percipirati visine i trajanja tonova. SVIRANJE: M.BOGLIUNI: SNJEGOVIĆ KP: nazivi ritamskih udaraljki kojima sviramo. OOP: svirati i razlikovati ritam i dobe obrađenih brojalica i pjesama. *sviranje doba na pjesnu

3.1. Učenik će nakon nastave Glazbene kulture u prosincu moći: -opisati dobu -demonstrirati sviranje dobe -dati primjer dobe -izražajno pjevati obrađenu pjesmu -jasno izgovarati tekst obrađene pjesme

4. MATEMATIKA T13 MNOŽENJE BROJEVA KP: zbrajanje, pribrojnik, množenje, umnožak, faktor. OOP: razumjeti množenje kao zbrajanje jednakih pribrojnika; pisati množenje matematičkim zapisom. T14 ZAMJENA MJESTA FAKTORA KP: množenje, faktor, zamjena mjesta faktora. OOP: razumjeti i primijeniti svojstvo komutativnosti množenja.

4.1. Nakon nastave Matematike u prosincu učenik će moći: -imenovati matematičke pojmove vezane uz množenje -razlikovati množenje od ostalih matematičkih operacija -objasniti što je množenje -ispisati množenje matematičkim zapisom -objasniti komutativnost množenja -dati primjer komutativnosti množenja

5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA C2 SKAKANJA T5 Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadacima T6 Skok u daljinu iz zaleta C4 KOLUTANJA T11 Kolut natrag niz kosinu T12 Kolut naprijed KP: skakanja, kolutanja OOP: Usvojiti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina skakanja i kolutanja zbog primjene u svakodnevnom životu čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu.

5.1. Nakon nastave Tjelesne i zdravstvene kulture u prosincu učenik će moći: -opisati skakanja -opisati kolutanja -demonstrirati sunožne i jednonožne poskoke u mjestu -demonstrirati skok u daljinu -izvesti kolu natrag -izvesti kolut naprijed -upotrijebiti skakanja i kolutanja u izvanškolskom vremenu

6. SAT RAZREDNIKA Zimska odjeća i obuća Razrada projekta Pomoć beskućnicima tijekom zime

7. GOST PREDAVAČ "Baka Zima"

8. Nakon nastave Prirode i društva u prosincu učenik će moći: -opisati zimu kao godišnje doba -diskutirati na temu zime -opisati zimu u mjestu u kojem živi -navesti karakteristike zime -prepoznati vremenske promjene u zimi -opisati utjecaj zime na biljni i životinjski svijet

9. PRIRODA I DRUŠTVO T25 BLAGDANI I PRAZNICI KP: blagdan, praznik OOP: obilježiti blagdane i praznike u RH; upoznati tradicionalne običaje obilježavanja blagdana

10. HRVATSKI JEZIK J: T2 VELIKO POČETNO SLOVO *TEKST BOŽIĆ JE DOŠAO *VLASTITA IMENA, ULICE,TRGOVI,NASELJA KP: imena, veliko početno slovo OOP: naučiti pisati veliko početno slovo u imenima s kojima učenik dolazi u doticaj (jednočlanimai višečlanima), imenima ulica i trgova te naseljenih mjesta. JI: T8 PISANJE ČESTITKE I RAZGLEDNICE *IZRADA BOŽIĆNE ČESTITKE KP: čestitka, razgednica OOP: oblikovati pisanu poruku koja se uobičajeno upućuje primatelju kao razglednica i čestitka; poštivati pravopisnu normu K: T4 BAJKA N.IVELJIĆ: BOŽIĆNA BAJKA KP: bajka OOP: razlikovati bajku među drugim djelima kao priču o čudesnim događajima i likovima. MK: T2 KAZALIŠTE KP: kazališna predstava, pozornica, gledalište. OOP: primati (recepcija) nekoliko primjerenih kazališnih predstava (prema mogućnosti); razlikovati kazališnu predstavu od filma; razlikovati pozornicu od gledališta.

10.1. Nakon nastave Hrvatskog jezika u prosincu učenik će moći: -koristiti veliko početno slovo u pisanju -razlikovati čestitku od razglednice -opisati što je bajka -razlikovati bajku od drugih djela -prepoznati karakteristike bajke -razlikovati kazališnu predstavu od filma -razlikovati pozornicu od gledališta

11. IZVANUČIONIČKA NASTAVA Odlazak u Gradsko kazalište lutaka Rijeka; predstava Božićna priča

12. LIKOVNA KULTURA OBLIKOVANJE NA PLOHI - SLIKANJE *BOŽIĆNO DRVCE T1 BOJA- ČISTOĆA BOJE KP: Čistoća boje, jarke i zagasite boje. OOP: vizualno razlikovati, stvarati i imenovati jarke i zagasite boje.

12.1. Nakon nastave Likovne kulture u prosincu učenik će moći: -prepoznati jarke boje -prepoznati zagasite boje -dati primjer jarkih boja -dati primjer zagasitih boja -razlikovati jarke i zagasite boje -imenovati jarke i zagasite boje

13. GLAZBENA KULTURA PJEVANJE *BOŽIĆ JE JUDI *ZVONČIĆI KP: ton. OOP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama, percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike, percipirati visine i trajanja tonova. SLUŠANJE *BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE SKLADBE KP: pojedina glazbala, solist, dirigent, skladatelj. OOP: slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe (izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj).

13.1. Učenik će nakon nastave Glazbene kulture u prosincu moći: -izražajno pjevati obrađenu pjesmu -jasno izgovarati tekst obrađene pjesme -izvoditi glasno i tiho skladbu -prepoznati ugođaj skladbe -razlikovati temo i dinamiku -prepoznati tempo i dinamiku skladbe

14. MATEMATIKA T15 Množenje brojem 2 KP:množenje brojem 2 . OOP: ovladati postupkom množenja brojem 2. T16 Množenje brojem 5 KP: množenje brojem 5. OOP: ovladati postupkom množenja brojem 5.

14.1. Nakon nastave Matematike u prosincu učenik će moći: -imenovati matematičke pojmove vezane uz množenje -razlikovati množenje od ostalih matematičkih operacija -dati primjer množenja brojem 2 i brojem 5 -riješiti matematičke zadatke množenja brojem 2 i brojem 5 -opisati množenje brojevima 2 i 5

15. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA *MJERENJA NA KRAJU POLUGODIŠTA C8 IGRE T22 Poigravanje loptom lijevom i desnom rukom u mjestu (R) T23 Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (R) T24 Vođenje lopte unutarnjom stranom stopala (N) KP: igre OOP: Usvojiti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja zbog primjene u svakodnevnom životu čime se spontano potiće daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu.

15.1. Nakon nastave Tjelesne i zdravstvene kulture u prosincu učenik će moći: -demonstrirati vođenje lopte pravocrtno -demonstrirati vođenje lopte unutarnjm stranom stopala -koristiti lijevu i desnu ruku za poigravanje loptom u mjestu -upotrijebiti vođenje lopte u izvanškolskom vremenu -opisati vođenje lopte

16. SAT RAZREDNIKA Božićni pokloni beskućnicima

17. IZVANUČIONIČKA NASTAVA Zima u mom gradu (obilazak grada uz uočavanje karakteristika zime)

18. 2.RAZRED PROSINAC 2018.

19. 12.MJESEC HRVATSKI JEZIK = 15 LIKOVNA KULTURA = 3 GLAZBENA KULTURA = 3 MATEMATIKA = 12 PRIRODA I DRUŠTVO = 6 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA = 9

20. Nakon nastave Prirode i društva u prosincu učenik će moći: -razlikovati blagdane i praznike -imenovati blagdane u RH -opisati blagdane i praznike -prepoznati običaje obilježvanja blagdana u RH -sastaviti popis blagdnana u RH