MJESEČNI PLAN NASTAVE 1. razred-Prosinac

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MJESEČNI PLAN NASTAVE 1. razred-Prosinac by Mind Map: MJESEČNI PLAN NASTAVE 1. razred-Prosinac

1. Ishodi učenja Nakon nastave Prirode i društva u prosincu, učenici će moći: -razlikovati blagdane -navesti blagdane tijekom zime -razlikovati čestitanje blagdana -povezati pripadajuće osobe i blagdane

2. Priroda i društvo T23: Blagdani KP: blagdan OOP: sudjelovati u obilježavanju blagdana; čestitanje blagdana

2.1. Sat razredne zajednice Recikliranje

2.1.1. Ishodi učenja Nakon nastave Sata razredne zajednice u prosincu, učenici će moći: -definirati recikliranje -opisati važnost recikliranja -razlikovati spremišta za reciklažu -samostalno reciklirati

2.2. Glazbena kultura NP: Pjevanje Narodna, Spavaj mali Božiću NP: Slušanje Narodna: Narodi nam se. KP: skladba, pjevanje (pjevač, zbor), sviranje (pojedina glazbala, orkestar), himna. OOP: slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe (percipirati izvodilački sastav, tempo, dinamiku, ugođaj).

2.2.1. Ishodi učenja Nakon nastave Glazbene kulture u prosincu, učenici će moći: -odrediti koji izvođački sastav izvodi djelo -definirati i odrediti tempo -definirati dinamiku -odrediti koja glazbala sviraju u izvođačkom sastavu -odrediti dinamiku -odrediti ugođaj pjesme

2.3. Likovna kultura NP:Oblikovanje na plohi - slikanje T3 Ploha-Geometrijski i slobodni likovi KP: geometrijski lik, slobodni lik OOP: vizualno opaziti i izražavati se geometrijskim i slobodnim likovima

2.3.1. Ishodi učenja Nakon nastave Likovne kulture u prosincu, učenici će moći: -razlikovati geometrijske i slobodne likove -oblikovati željeni motiv geometrijskim likovima

2.4. Hrvatski jezik (13 sati) JI T6. Pripovijedanje KP: pripovijedanje. OOP: samostalno pripovijedati prema poticaju slike ili niza slika, vlastita iskustva ili zamišljanja J T3. Rečenica KP: rečenica. OOP: razumjeti pojam rečenica u komunikacijskim situacijama; samostalno izgovarati i napisati rečenicu; prepoznati prema intonaciji i interpunkciji te samostalno upotrebljavati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu. K T4. Lutkarski igrokaz KP: igrokaz, pozornica, gledalište. OOP: spoznati i doživjeti (recepcija) kraće igrokaze, stilski i sadržajno primjerene djetetu; razlikovati igrokaz kao tekst namijenjen izvođenju na pozornici. MK T2. Lutkarska predstava KP: lutka, lutkarska predstava. OOP: doživjeti lutkarsku predstavu; navesti glavne likove; oživiti scensku lutku; izvesti kraći ulomak igrokaza.

2.4.1. Ishodi učenja Nakon nastave Hrvatskog jezika u prosincu, učenici će moći: -stvoriti priču prema slikama, vlastitim iskustvima ili zamišljanjem -samostalno izgovoriti i napisati rečenicu -razlikovati prema tonu da li je rečenica upitna, usklična ili izjavna -razlikovati igrokaz kao tekst namjenjen izvođenju na pozornici -izvesti kraći ulomak iz igrokaza

2.5. Tjelesna i zdrastvena kultura C8 Igre T22. Elementarna igra bez pomagala T23. Štafetna igra bez pomagala T24. Slobodno poigravanje i vođenje lopte KP: bacanja, hvatanja, kolutanja, igre. OOP: usavršiti biotička motorička znanja (hodanja, trčanja, skakanja itd.) u ovoj dobi ima posebno značenje za slobodno vrijeme učenika, urgentne situacije, kao i za vrhunsko športsko stvaralaštvo. Usvojiti višenje, upiranje i kolutanje kao temeljna motorička znanja u ulozi nadgradnje koordinacijski zahtjevnijih motoričkih gibanja.

2.5.1. Ishodi učenja Nakon nastave tjelesne i zdrastvene kulture u prosincu, učenici će moći: -opisati kakva je to štafetna igra -izvoditi štafetnu igru -izvoditi vođenje lopte -definirati koja je razlika između vođenja i nošenja lopte -izvoditi igre bez pomagala, pr. lopta

2.6. Matematika T14. Zamjena mjesta pribrojnika KP: pribrojnici, zbroj, zamjena mjesta pribrojnika. OOP: rabiti nazive pribrojnici i zbroj; primijeniti svojstvo zamjene mjesta pribrojnika. T15. Veza zbrajanja i oduzimanja KP: umanjenik, umanjitelj, razlika, veza zbrajanja i oduzimanja. OOP: rabiti nazive umanjenik, umanjitelj, razlika; primjenjivati vezu zbrajanja i oduzimanja.

2.6.1. Ishodi učenja Nakon nastave Matematike u prosincu, učenici će moći: -definirati pribrojnike -definirati zbroj -razlikovati umanjenik i umanjitelj -razlikovati zbrajanje od oduzimanja -definirati razliku

2.7. Terenska nastava Posjet kazalištu lutaka

3. 12. mjesec=48 HRV=15 MAT=12 TZK=9 PID=6 LK=3 GK=3

4. Priroda i društvo T14: Zima KP: zima, snijeg OOP: uočavati promjene u prirodi i njihov utjecaj na život; razlikovati zimu od jeseni

4.1. Sat razredne zajednice Prometna kultura

4.1.1. Ishodi učenja Nakon nastave Sata razredne zajednice u prosincu, učenik će moći: -prepoznati neke prometne znakove -navesti važnost odgovornog ponašanja u prometu -navesti važnost reflektirajućih marama -definirati odgovorno ponašanje u prometu

4.2. Glazbena kultura NP: Pjevanje Dragutin Basrak: Padaj, padaj snježiću Sveti Niko svijetom Šeta, narodna KP: brojalica, glazbena igra, dječja pjesma (umjetnička, narodna), solopjevač). OOP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama; percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, visinu tona (viši i niži ton), pratiti smjer kretanja melodije (uzlazno, silazno).

4.2.1. Ishodi učenja Nakon nastave Glazbene kulture u prosincu, učenici će moći: -razlikovati smjer kretanja melodije (uzlazno, silazno) -razlikovati kako treba izvoditi pjesmu glasno ili tiho -razlikovati kako treba izvoditi pjesmu brzo ili polagano -izražajno izgovarati tekst pjesama -razlikovati više i niže tonove

4.3. Likovna kultura NP: Oblikovanje na plohi - crtanje T1. TOČKA I CRTA - Crte po toku i karakteru KP: točka, crta (različite crte), crtanje, crtež, skupljeno/raspršeno, niz. OOP: vizualno opaziti i istražiti doživljaj crta; izražavati se i stvarati točkama i crtama; razlikovati crte (vrsta, smjer, niz).

4.3.1. Ishodi učenja Nakon nastave Likovne kulture u prosincu, učenici će moći: -razlikovati točku od crte -razlikovati smjer crte -razlikovati vrstu crte -razlikovati niz -stvoriti razne motive pomoću točaka i crta

4.4. Hrvatski jezik JI T4. Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi KP: niz riječi, rečenica. OOP: sastavljati rečenicu od zadanoga niza riječi. J 4. Interpunkcija KP: kraj rečenice, točka, upitnik, uskličnik. OOP: označiti kraj izjavne rečenice točkom; rabiti upitnik na kraju jednostavne upitne i uskličnik na kraju jednostavne usklićne rečenice. K T2. Pjesma KP: pjesma. OOP: spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke pjesme, stilski i sadržajno primjerene učeniku; po obliku razlikovati pjesmu od proznoga teksta. MK T1. Animirani film KP: lutkarski film, crtani film. OOP: primanje kratkih lutkarskih i crtanih filmova stilski sadržajno primjerenih djetetu; razlikovati lutkarski i crtani film

4.4.1. Ishodi učenja Nakon nastave Hrvatskog jezika u prosincu, učenici će moći: -razlikovati rečenicu od niza riječi -prepoznati kakva je rečenica (izjavna, upitna, usklična) -prepoznati koji interpunkcijski znak ide na kraju koje rečenice -razlikovati pjesmu od proznog tekste -razlikovati lutkarski i crtani film

4.5. Tjelesna i zdrastvena kultura C7 Ritmičke strukture T20. Hodanja i trčanja uz glazbenu pratnju T21. Oponašanja prirodnih pojava i raspoloženja uz glazbenu pratnju KP: bacanja, hvatanja, kolutanja, igre. OOP: usavršiti biotička motorička znanja (hodanja, trčanja, skakanja itd.) u ovoj dobi ima posebno značenje za slobodno vrijeme učenika, urgentne situacije, kao i za vrhunsko športsko stvaralaštvo. Usvojiti višenje, upiranje i kolutanje kao temeljna motorička znanja u ulozi nadgradnje koordinacijski zahtjevnijih motoričkih gibanja.

4.5.1. Ishodi učenja Nakon nastave Tjelesne i zdrastvene kulture u prosincu, učenici će moći: -izvesti oponašanje prirodnih pojava, kroz hodanje i trčanje, uz glazbenu pratnju -izvesti raspoloženje, kroz hodanje i trčanje, uz glazbenu pratnju -

4.6. Matematika T12. Brojevna crta KP: brojevna crta. OOP: odrediti mjesto broja na brojevnoj crti; zbrajati i oduzimati na brojevnoj crti. T13. Brojevi od 6 do 10 KP: 6, 7, 8, 9, 10. OOP: razumjeti nastajanje niza brojeva do 10; zapisivati i čitati brojeve do 10; brojiti od 1 do 10 i od 10 do 1; zbrajati, oduzimati i uspoređivati u skupu brojeva do 10.

4.6.1. Ishodi učenja Nakon nastave Matematike u prosincu, učenici će moći: -definirati brojevnu crtu -odrediti mjesto broja na bojevnoj crti -zbrajati i oduzimati na brojevnoj crti -definirati nastajanje niza brojeva do 10 -odrediti po redu brojeve od 1 do 10 i od 10 do 1

5. Ishodi učenja Nakon nastave Prirode i društva u prosincu, učenici će moći: -razlikovati jesen od zime -navesti prvi dan zime -navesti neke promjene u prirodi koje se dešavaju kada dođe zima -definirati što je snijeg -navesti kako promjene u prirodi utječu na život