รูปแบบการนำเสนองาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รูปแบบการนำเสนองาน by Mind Map: รูปแบบการนำเสนองาน

1. 1.เอกสารสิ่งพิมพ์

1.1. ปัจจุบนมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการทํางานด้านเอกสารสังพิมพ์ทงรูปแบบของเอกสารสิงพิมพ์ บนสือต่างๆ จนถึง สารอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ทีใช้สําหรับสร้างเอกสารสิงพิมพ์ไม่ตองมีประสิทธิภาพสูง เท่ากับการนําเสนอด้วย มัลติมเดีย และเว็บไซต์ โดยใช้ฮาร์ดแวร์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และเครืองพิมพ์ ส่วนซอฟต์แวร์ทใช้ได้แก่โปรแกรมด้านการประมวลผลคําหรือ โปรแกรมด้านการพิมพ์การนําเสนอผลงานด้วยเอกสารทีมีการเลือกใช้มากทีสุด เนื่องจากมีขอดี ดั้งนี้ นําเสนอข้อมูลได้ทงรูปแบบตัวอักษรหรือตัวหนังสือ รูปภาพ ภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง และกราฟ

1.1.1. สร้างได้ง่าย ต้นทุนตํ่า และใช้เวลาในการสร้างน้อย สามรถนําเสนอได้ทกที ทุกเวลา

1.1.2. ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยในการนําเสนอ

1.1.3. เป็นพื้นฐานของการสร้างงานนําเสนอในรูปแบบอื่นประยุกต์ใช้กับการนําเสนอในรูปแบบอื่นๆ ได้หลากหลาย

2. 2. มัลติมีดีย

2.1. มัลติมีเดีย (multimedia) หรือ สื่อประสม หรือ สื่อหลายแบบ เป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความเสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว สําหรับให้ข้อมูล ความรู้หรือให้ ความสําราญต่อผูชม สามารถประยุกต์สือต่างๆ ให้มารวมกันบน ระบบคอมพิวเตอร์ ผูใช้ สามารถโต้ตอบระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ กันได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ ได้พัฒนาขึ้นพร้อมกับการ พัฒนาฮาร์ดแวร์ เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ทีใช้อ่านและ บันทึกข้อมูลการพัฒนาหน่วยความจําให้มขนาดทีเล็กลงแต่มความจุมากขึ้น สื่อมัลติมีเดีย สือมัลติมีเดียสือประสมหรือสือหลายแบบทีมีการใช้อปกรณ์ต่างๆ เพือการนําเสนอข้อมูล เป็นหลัก โดยได้มี การออกแบบนําเสนอไว้อย่างเป็นระบบ มัลติมเดียนันได้รวม เอาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ดวยกัน จะเน้นส่วนไหน มาก น้อยนั้นขึนอยู่กับลักษณะการใช้งาน และจะเน้นผลผลิตทีเกิด จากการ นําเสนอข้อมูลหลากลายรูปแบบ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความ ปัจจุบันมีการนำเสนองานในรูปแบบมัลติมีเดียอย่างหลากหลาย เนื่องจากมัลติมีเดียมีข้อดีดังนี้

2.1.1. 1. นำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

2.1.2. 2. ผู้รับข้อมูลสามารถเลือกรับข้อมูลจากจุดใดก็ได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับเนื้อหา เช่น บทเรียนมัลติมีเดีย

2.1.3. 3. นำไปใช้ร่วมกับการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆได้ เช่น ภาพยนตร์ เกม เว็บไซต์

3. 3. เว็บไซต์

3.1. เว็บไซต์ (Website, Web site หรือ Site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จดทําขึนเพื่อ นําเสนอข้อมูล ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บหน้าแรกของเว็บไซต์ทีเก็บไว้ทีชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผูใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสีย ค่าบริการเพื่อทีจะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น รูปภาพแสดงเว็บไซต์ผู้ทำเว็บไซต์มหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับ เว็บไซต์สาหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยม เรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์ นําเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวหนังสือ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวสามารถ เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ บนอินเตอร์เน็ตได้ ใช้งานทุกสถานที ทุกเวลา ทีมีคอมพิวเตอร์เชือมต่อกับอินเทอร์เน็ต มีการปฏิสมพันธ์และ ตอบสนองต่อผู้รับข้อมูล สามารถแลกเปลียนข้อมูลต่างๆ กับผู้นำเสนอได้ทันที การนำเสนองานในรูปแบบเว็บไซต์ จัดเป็นการนำเสนอที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์มีข้อดีดังนี้

3.1.1. 1. นำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวหนังสือ เสียง ภาพนิ่ง

3.1.2. 2. สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตได้

3.1.3. 3. ใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

3.1.4. 4. มีการปฏิสัมพันธ์และตอบสนองต่อผู้รับข้อมูล

3.1.5. 5. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกับผู้นำเสนอได้ทันที