บริหารนิติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บริหารนิติ by Mind Map: บริหารนิติ

1. CUSTOMER

1.1. ผู้รับเหมา

1.2. รปภ.

1.2.1. จัดทำแบบตรวจสอบประจำวัน

1.2.2. ตรวจสอบการแลกเปลี่ยนบัตรเข้า - ออกโครงการ

1.2.3. ทำความสะอาดกล่าวทักทาย

1.2.4. ตรวจพื้นที่จุดตรวจและจดบันทึก

1.2.5. ตรวจผู้รับเหมา / คนงานตกแต่งต่อเติม

1.2.6. รายงาน / แจ้งเหตุผิดปกติ

1.3. ผู้เช่า

1.4. รถยนต์-มอเตอร์ไซต์

2. Personnel

2.1. นิติบุคคล

2.1.1. ดูแลค่าส่วนกลาง

2.1.1.1. งานแผนจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

2.1.1.2. ติดตามเร่งรัดหนี้สิน

2.1.2. ควบคุมดูแลบริการจัดการ

2.1.2.1. ตรวจสอบบริษัทคู่สัญญา

2.1.3. จัดทำงบประมาณประจำปี

2.1.3.1. ควบคุมค่าใช้จ่าย

2.1.3.2. จัดหารายได้เพิ่มเติม

2.1.4. งบกระแสเงินสดรายเดือน

2.2. คนสวน

2.2.1. กำหนดแผนการปฎิบัติงาน

2.2.2. ดูแลความเรียบร้อย

2.2.2.1. ส่วนกลาง

2.2.2.2. การบำรุงรักษา

2.2.2.3. การตัดแต่งกิ่ง/สัปดาห์

2.2.3. Daily Report

2.2.3.1. ประจำวัน

2.2.3.2. สัปดาห์

2.2.3.3. เดือน

2.3. แม่บ้าน

2.3.1. กำหนดให้ดูแลความสะอาด

2.3.1.1. พื้นที่ส่วนกลาง

2.3.1.2. พื้นที่ถนนเข้าออกโครงการ

2.3.1.3. พื้นที่จัดเก็บขยะ

2.3.2. Daily Report

2.3.2.1. ประจำวัน

2.3.2.2. สัปดาห์

2.3.2.3. เดือน

2.4. ผู้รับเหมา

2.4.1. กำหนดแผนงานซ่อมเข้างานภายใน SLA ตามที่่กำหนด

2.4.1.1. งานซ่อมเร่งด่วน

2.4.1.2. งานซ่อมไม่เร่งด่วน

2.4.2. รายงานผลงานซ่อม

2.4.3. แก้ไขข้อร้องเรียน

2.4.4. สื่อสารกับลุกค้า 100%

2.4.5. ตอบกลับลูกค้าภายใน 24 ชม

3. Security

3.1. สติ๊กเกอร์

3.1.1. บ้านเลขที่

3.2. Key Card

3.2.1. แลกบัตรเข้า - ออกลงบันทึกประจำวัน

3.2.2. จัดทำสถิติการจอดรถยนตร์ควบคุมปริมาณ

3.2.3. ระบบด้านการป้องกันระบบต่างๆ

3.2.4. ตรวจสอบบุคคลภายนอกทำบันทึกการเข้าออก

3.3. ไม้กั้นเข้า-ออก

3.4. CCTV

3.4.1. ตรวจสอบสภาพการใช้งานปกติของเครื่องบันทึก และโทรทัศน์

3.4.2. ตวรจสอบบันทึกข้อมูลย้อนหลัง 15 วัน

3.4.3. ตรวจสอบสภาพกล้อง

3.4.4. ตรวจสอบความสะอาดจัดเก็บสายสัญญาณ

4. Facility

4.1. Fitness

4.1.1. จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง

4.2. สวนสาธารณะ

4.3. สระว่ายน้ำ

4.3.1. จัดทำประวัติดูแลทรัพย์สิน

4.3.2. ดูแลซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน

4.3.3. บันทึกการใช้บริการทรัพย์สินส่วนกลาง

4.3.4. จัดทำแผนบำรุงรักษา

4.4. สโมสร

4.5. ถนน

4.6. ไม้กระดกเข้า-ออก

5. Product

5.1. อยู่อาศัย

5.2. เช่า

5.2.1. จัดทำประวัติลูกบ้าน

5.2.2. บันทึกข้อมูลลูกค้าใน CA Card

5.2.3. การดูแลช่วงระยะเวลารับประกัน 1 ปี

5.2.4. การดูแลช่วงระยะเวลารับประกัน 5 ปี

5.3. ขาย