Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

OER Input Vragenlijst by Mind Map: OER Input Vragenlijst
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

OER Input Vragenlijst

belemmeringen

* Onduidelijke doelstelling voor invoeren van OER

* geen sluitend business model

* Financiering is volstrekt onduidelijk

Onderwijsmodel

* De onduidelijkheid van het concept gratis materiaal

* Organisatie: geringe wendbaarheid en sense of urgency van de OU.

* Een goede en flexibele technische oplossing om OER het succesvol te realiseren, dit is inclusief de licentiering (creative commons).

* een juiste logistieke ondersteuning in zowel ICT als proces

* samenwerking met andere partijen, zoals universiteiten en hbo

* onzekerheid of open content beweging in de wereld doorzet

Hoofddoelstelling

* Sprong voorwaarts maken in wereldwijde ontwikkeling.

* Kwalitatieve content aanbieden om volwassenen hun kennis te laten vermeerderen

* spil zijn in nieuwe contentontwikkeling en -dissemeninatie

* Ideëel: Het waarmaken van de naam "open" universiteit, laagdrempelige toegang.

* Onafhankelijk worden van de bereidheid voor webgebaseerde content te betalen.

* Vergroten van instroom in reguliere opleiding

* Zoveel mogelijk LLL-studenten bereiken en dus de missie van LLL-universiteit realiseren

* Een duidelijker focus krijgen op wat echt onze toegevoegde waarde is (en dat is niet cursusmateriaal vervaardigen).

* Bedrijfseconomische continuiteit als instelling voor hoger afstandsonderwijs.

* Deelgenoot maken van kennis

* Inkomstenbestendiging c.q. inkomstenvermeerdering

* Een zeer breed aanbod van content als vertrekpunt voor een reeks ondersteunende diensten.

Ten principale door de belastingbetaler betaalde content zo vrij en open mogelijk beschikbaar stellen;

Verbeteren van de toegang van het hoger onderwijs en versterken van de instroom HO algemeen met een bijzondere positie van de OU

discussie

Bijkomende Doelen

* bijdrage aan de kenniseconomie, algemeen opleidingsniveau ophogen, mobiliteit individuen vergroten

* Vaak wordt verwezen naar het belang voor de kenniseconomie. Ik betijfel of het gratis beschikbaar stellen hiervoor een belangrijke voorwaarde is.

* vgl. oorspronkelijke doelstelling OUNL: verlaging drempels tot hoger onderwijs; bevorderen leven lang leren; nieuw element aan definitie 'open' in open universiteit.

* Voorbeeldwerking; grensverleggende innovatie

* Hogere participatie, ihb door informeel leren

* Toekomstvastheid, anticiperen op toekomstig HO door transitie van content provider naar een services provider

* Betere zichtbaarheid van career services/begeleiding

* Verlagen van de drempel om aan studeren te beginnen.

* woordvoerderschap van OER in Nederland

* toegang tot nieuwe markten

* meer politiek draagvlak voor OUnl

* marketing voor de producten van de OUNL

* Verhogen HO-participatiegraad in NL

* Alternatieve bron van inkomsten (mits....)

* imagoversterking

* "woordvoederschap" leven lang

* marktverbreding => nieuwe doelgroepen

* Onderzoek en innovatie

* Vergroting van de mogelijkheden van andere instellingen om onze materialen in hun onderwijs te gebruiken. Transformatie naar een nationaal centrum voor cursusontwikkeling (willen we dat?)

* nieuwe diensten

Oplossingen

1e

2e

3e

ideeën

* We moeten terug naar beelden van gebruikers (user cases) en van daaruit het systeem opbouwen. We zitten veel te veel vast in het denken in termen van Opener-eenheden.

* Vraag blijft of OER een oplossing biedt voor de huidige problemen met dalende afzet en de problemen niet versterkt op de korte termijn. Valt er een businesscase te bedenken waarbij een geldschieter (de overheid of een commerciele partner) bereid is om geld te steken in het ontwikkelen en open beschikbaar stellen van educatieve content.

* Ervaring met OER kan worden ingezet in samenwerkingsverbanden, zoals de NOH. OER zal geen activiteit aan de rand van de OU moeten zijn, maar in de kern en aansluitend aan de missie van de OU moeten plaatsvinden. Open is niet synoniem aan gratis. Ik geloof niet in volledige gratis beschikbaarstelling. Minimaal tekstboeken zullen moeten worden aangeschaft.

* Opzetten van een systeem waarbij OER in drie niveaus wordt aangeboden:

* in de waardeketen zoawel voor als na de onderwijsactiviteiten participeren en zelf creeren van produkten en vooral diensten

* Er ligt een duidelijke relatie met ontwikkelingen rond automatisering/multi-media/nieuwe devices. OER is immers een puur webbased/virtueel/digitaal gebeuren; is de nieuwe generatie hoger onderwijs.

* evt. ook certificeren van content die door externe partijen worden ingebracht - tegen betaling uiteraard; dit lijkt een beetje op sponsoring. Maar wel inhoudelijke/wetenschappelijke onafhankelijkheid garanderen.

*Denk niet alleen aan inkomsten uit services aan studenten, maar (vooral) ook aan bedrijfsservices (bijv. scouting, EVC, innivatie vocational training)

* Ook: tooling aanbieden voor het co-ordineren van de eigen leeractiviteiten. Wellicht accent op ESP.

* OER aanvankelijk selectief invoeren voor bepaalde opleidingstrajecten (gaat al gebeuren bij Free Technology Academy, Netwerk Open Hogeschool). Over de volle breedte alleen als voldoende waarde in begeleiding geboden kan worden: vereist heroriëntatie docentinspanningen.

* Nu praten over OER is in schrijnend contrast met de OU situatie

Discussie

Gesprek Andy Lane

Effecten van OpenLearn op de inschrijving

sterkte/zwakte

Continuation of OpenLearn