Мовний матеріал

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Мовний матеріал by Mind Map: Мовний матеріал

1. - введенню нового граматичногоматеріалу має передувати повторенняраніше засвоєного; - вправи повинні містити лише однокориневе граматичне явище і мають бути побудовані на знайомому учням лексичному матеріалі; - вправи повинні містити простінаочні зразки, що дають молодшимучням змогу зрозуміти, що саме і яктреба робити при виконанні завдання; - уникати механічних прийомівзасвоєння нового граматичного явища,віддаючи перевагу творчим вправам, щомістять мовленнєві та проблемнізавдання

2. Фонетика

2.1. Система вправ

2.1.1. Вправи на репродукцію звуків

2.1.1.1. Послухайте слова зі звуком [h]. Повторітьїх, звертаючи увагу на цей звук.(Некомунікативна вправа)

2.1.1.2. Послухайте мої твердження. Якщо вониправильні, плесніть в долоні.(Умовно-комунікативна)

2.1.2. Вправи на рецепцію звуків

2.1.2.1. Впізнання нового звуку серед інших

2.1.2.1.1. Підніміть руку, якщо почуєте у слові звук [h].

2.1.2.1.2. Полічіть, скільки разів у реченнізустрічався звук [h].

2.1.2.2. Диференціація звуків

2.1.2.2.1. Послухайте пари слів і скажіть, чиоднакові в них звуки (учні сталяють+-): thick - this, that - those, thought -thin.

2.1.2.3. Ідентифікація звука

2.1.2.3.1. Послухайте слова зі звуками [h] і [g]. Плесніть у долоні, коли чуєте звук [h] іпотупотіть ногами, коли чуєте звук [g].

2.2. Алгоритм уведення нового звуку

2.2.1. Учні

2.2.1.1. 1. Промовляння (пошепки, про себе)нового звуку окремо 2. Промовляння нового звуку в голос, хором 3. Промовляння нового звуку у слові 4. Промовляння нового звуку у реченні 5. Засвоєння звуку шляхом виконання рецептивних, рецептивно-репродуктивних, репродуктивних вправ.

2.2.2. Вчитель

2.2.2.1. 1. Презентація звуку у реченні 2. Виокремлення слова з новим звуком зречення 3. Виокремлення нового звуку зі слова (презентація графічної форми звуку надошці, зразкове промовляння)

2.3. Фонетичні навички

2.3.1. слухо-вимовні

2.3.2. ритміко-інтонаційні

2.4. Ознаки схожості/розбіжності іноземноїта рідної мови

2.4.1. звуки, максимально наближені до рідноїмови за акустичними особливостями таартикуляцією

2.4.2. звуки, які є дуже схожими до рідної мови,але різняться за суттєвими ознаками

2.4.3. звуки, які не мають аналогів у рідній мовіза акустичними особливостями

2.5. Принцип апроксимації

2.5.1. Апроксимована вимова — це такавимова, в якій, як і в літературній вимові,відсутні фонологічні помилки, за якихнеправильна вимова звуку призводить доспотворення змісту повідомлення, але, навідміну від літературної вимови, допускаєфонетичні помилки, тобто такі, що незаважають розуміти зміст уснихвисловлювань.

2.6. Вимоги до вимови учнів

2.6.1. фонематичність

2.6.2. швидкість

2.7. Критерії відбору фонематичного мінімуму

2.7.1. за ступенем труднощів фонетичногоявища

2.7.2. за критеріям відповідності потребамспілкування

2.7.3. за критерієм нормативності

3. Лексика

3.1. Слово

3.1.1. Зміст

3.1.2. Форма

3.1.2.1. Звукова

3.1.2.2. Графічна

3.1.2.3. Граматична

3.2. Лексична компетенція

3.2.1. Лексична одиниця

3.2.1.1. Окремі слова

3.2.1.2. Прості усталені словосполучення

3.2.1.3. Клішовані звороти

3.3. Наявний реальний словник

3.3.1. Активний лексичний мінімум

3.3.1.1. Оволодіння усіма його формами

3.3.1.2. Оволодіння усіма його значеннями

3.3.1.3. Оволодіння специфікою його вживання

3.3.2. Пасивний лексичний мінімум

3.3.3. Потенційний словник

3.4. Формування іншомовної лексичноїкомпетентності

3.4.1. Етап ознайомлення

3.4.2. Етап автоматизації

3.4.3. Ситуативне вживання

3.5. Введення і закріплення нової лексичної одиниці

3.5.1. 1.Показ фонетичної сторони

3.5.2. 2.Спосіб семантизації

3.5.2.1. Тлумачення значення нових ЛО

3.5.2.2. Безперекладний

3.5.2.2.1. Наочна

3.5.2.2.2. Мовна

3.5.2.3. Перекладний

3.5.2.3.1. Однослівний переклад

3.5.2.3.2. Багатослівний переклад

3.5.2.3.3. Тлумачення значення нових ЛО рідноюмовою

3.5.3. 3.Запис ЛО у словники

3.5.4. 4.Максимальна кількість повторень

3.5.5. 5.Виконання тренувальних вправ назакріплення ЛО

3.5.6. 6.Вживання нової ЛО в мовленні

3.6. Система вправ

3.6.1. Умовно-комунікативні

3.6.1.1. 1.Лаконічні відповіді на альтернативнізапитання вчителя: T: is an apple afruit or a vegetable? P: A fruit.

3.6.1.2. 2.Лаконічні відповіді на інші типи запитань:T: What pet do you have? P: A dog.

3.6.1.3. 3.Завершення мовленнєвого зразка: T: OnSaturday mornings I usually ... P: ... watchTV

3.6.2. Лексична правильність мовлення

3.6.2.1. репродуктивні навички

3.6.2.2. рецептивні навички

3.6.2.3. навички обгрунтованої здогадки прозначення слова

3.6.2.4. навички користування різними видамисловників

3.6.3. Рецептивні

3.6.3.1. 1.Групування слів за різними формальними ознаками: verbs: to eat, todraw, to run.

3.6.3.2. 2.Вибір з групи слів, те слово що є зайвим:a carrot, a lemon, a cucumber, a cabbage.

3.6.4. Продуктивні

3.6.4.1. 1.Називання іншомовного слова за його описом: A very large animal with twolong curved teeth, a long nose - anelephant.

3.6.4.2. 2.Складання словосполучень з окркмихслів: a piano, to read, a film, to play, towatch, a magazine/ to play a piano, towatch a film, to read a magazine.

3.6.4.3. 3.Називання усіх видових понять приназиванні певного поняття: domesticanimals - a cat, a dog, a horse.

3.6.5. Рецептивно-репродуктивні

3.6.5.1. 1.Визначення значення незнайомихскладних слів за їхніми компонентами:a snowball, a snowman.

3.6.5.2. 2.Визначення значення незнайомих слів,утворених за конверсією: to drink -пити/ a drink - напій, water - вода/ towater- поливати.

4. Граматика

4.1. Система вправ

4.1.1. Мовленнєві вправи

4.1.1.1. 1.Імітація мовленнєвого зразка (учнівголос повторюють за вчителем)

4.1.1.2. 2.Підставка у мовний зразок: T: Tania haseaten apple. P: Tania has eaten bananas

4.1.1.3. 3.Завершення мовного зразка: T: Тania likes... P: ... swiming.

4.1.1.4. 4.Відповіді на різні типи запитань: T: Tania where do yo live? P: I live in Odessa.

4.1.1.5. Заміна виділених слів у реченні синонімами: Yura likes reading?-Yura hates reading.

4.1.2. Передмовленнєві вправи

4.1.2.1. 1.Складання діалогу з запропонованої ситуації

4.1.2.2. 2.Переказ змісту прослуханого тексту

4.1.2.3. 3.Опис ситуації за картиною

4.1.2.4. 4.Опис предмета

4.1.2.5. 5.Опис ляльки/персонажа та ін.

4.2. Вимоги при доборі граматичних іншомовних вправ:

4.3. Підходи до навчання іншомовного граматичного матеріалу

4.3.1. Імпліцитний

4.3.1.1. Структурний метод

4.3.1.2. Комунікативний метод

4.3.2. Експліцитний

4.3.2.1. Індуктивний метод

4.3.2.2. Дедуктивний метод

4.4. Процес формування в учнів іншомовної граматичної компетенції

4.4.1. Етап ознайомлення

4.4.2. Етап автоматизації

4.4.3. Ситуативне вживання засвоєнихграматичних структур

4.5. Граматичний мінімум

4.5.1. Активний

4.5.2. Пасивний

4.6. Граматична правильність мовлення

4.6.1. Репродуктивні навички

4.6.2. Рецептивні навички