การใช้ภาษากับเทคโนโลยีการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้ภาษากับเทคโนโลยีการสื่อสาร by Mind Map: การใช้ภาษากับเทคโนโลยีการสื่อสาร

1. ภาษา

1.1. สุภาพ

1.2. ไม่หยาบคาย

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1. 4E

2.1.1. e-learning

2.1.1.1. เรียนด้วยตัวเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.2. e-book

2.1.2.1. หนังสือในรู้สื่ออืเล็กทรอนิกส์

2.1.3. e-library

2.1.3.1. ห้องสมุดที่ใช้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.4. e-classroom

2.1.4.1. การเรียนที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. คำศัพท์ที่ควรรู้

3.1. web site

3.1.1. หน้าเว็บเพจหลายหน้า

3.2. home page

3.2.1. หน้าแรกที่ปรากฏของแต่ละเว็บไซต์

3.3. webpage

3.3.1. หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์

3.4. link

3.4.1. ข้อความที่สามารถต่อไปอีกหน้าได้

3.5. electronic mail

3.5.1. เมลที่ส่งทางคอมพิวเตอร์

3.6. chat

3.6.1. การสนทนาในคอมพิวเตอร์

4. อินเทอร์เน็ต

4.1. เครือข่ายข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่่ใหญ่ที่สุด

5. ประโยชน์

5.1. การติดต่อสื่อสาร

5.2. การศึกษา

5.3. ธุรกิจการพาณิชย์

5.4. การบันเทิง

6. โทษ

6.1. ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง

6.2. ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา

6.3. ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร

6.4. ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง

6.5. ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ

6.6. ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้