Соціологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Соціологія by Mind Map: Соціологія

1. Науковий статус, об'єкт і предмет соціології політики

2. сукупність структур, процесів, пов’язаних із функціонуванням суспільства

3. Соціологія сім'ї

3.1. Соціологія сім'ї як наука

3.2. об'єкт

3.3. предмет

3.4. аспекти

3.4.1. Умови життя сім’ї

3.4.2. Структура сім’ї

3.4.3. Етапи життєвого циклу сім’ї

4. Сутність та основні категорії

5. Поняття "культура", "соціологія культури"

6. Соціологія науки

6.1. Поняття, ознаки науки

6.2. Принципи функціонування науки

6.3. Теоретичні положення соціології науки

6.4. Науково-технічний потенціал

7. Соціальні інститути і соціальні організації як елементи суспільства

8. Науковий статус, об'єкт і предмет соціології політики

9. Поняття особистості

10. передумови винекнення

10.1. політичні та соціальні

10.2. економічні

10.3. наукові

11. предмет соціології

11.1. позитивний підхід

11.2. об'єктивний підхід

11.3. суб'єктивний підхід

11.4. узагальнюючий підхід

12. фунуції

12.1. прогностична

12.2. пізнавальна

12.3. соціально-технологічна

12.4. соціально-управлінська

12.5. описова

13. принципи

13.1. принцип емпіризму

13.2. принцип роз'яснення отриманих дослідницьких даних

13.3. принцип свободи від оціночних суджень

13.4. принцип незалежності та об'єктивності висновків

14. зв'язок з іншими науками

14.1. історія

14.2. етика

14.3. політологія

14.4. правознавство

14.5. педагогіка

14.6. психологія

14.7. економіка

15. структура соціологічного знання

15.1. І рівень

15.1.1. загальна соціологія, чи загальна соціологічна теорія

15.2. ІІ рівень

15.2.1. “теорії середнього рівня”

15.2.1.1. спеціальні соціологічні теорії

15.2.1.2. галузеві соціології

15.3. ІІІ рівень

15.3.1. конкретні соціологічні (емпіричні) дослідження

16. об'єкт-

16.1. суспільство

17. предмет-

17.1. сукупність зв'язків та відносин

18. закони(О. Конт) :

18.1. закони соціальної статики

18.2. закони соціальної динаміки

19. базові категорії

19.1. соціальна дія

19.2. соціальна взаємодія

19.3. соціальні відносини

19.4. соціальна система

19.5. соціальна група

19.6. соціальна спільність

20. Похідні функції

20.1. світоглядна

20.2. просвітницька

20.3. евристична

20.4. прагматична

21. структурування соціологічного знання з позицій мети та завдань

21.1. прикладна соціологія

22. структура соціології з погляду методів і рівня отриманого знання

22.1. теоретична соціологія

22.2. емпірична соціологія

23. За предметом вивчення розрізняють:

23.1. макросоціологію,

23.2. мікросоціологію,

24. Ґендерна соціологія.

24.1. Фемінізм

24.1.1. напрями

24.1.1.1. суфражизм

24.1.1.2. гуманістичний,

24.1.1.3. марксистський

24.2. неофемінізм

24.2.1. ідеї:

24.2.1.1. боротьба не за отримання рівних прав

24.2.1.2. змінити становище жінок, ревізувати всі можливості соціальної реальності,

24.2.2. напрями:

24.2.2.1. ліберальний

24.2.2.2. радикальний

24.2.2.3. марксистський

24.3. Основні положення ґендерної соціології

25. Етносоціологія

25.1. предмет-

25.1.1. взаємозв’язок загальних соціальних явищ і процесів з явищами та процесами етнічними

25.2. об'єкт-

25.2.1. особливості етнічних виявів соціального

25.3. проблеми

25.3.1. етнічна зумовленість характерних рис культури та побуту соціальних спільнот

25.3.2. етнічні впливи на формування ціннісних орієнтацій

25.3.3. зв’язок національних чинників із особливостями соціальної структури, тощо

25.3.4. соціальна детермінованість національної самосвідомості, міжнаціональних відносин

25.3.5. сутність міжнаціональних конфліктів

25.3.6. білінгвізм

26. Соціологія релігії

26.1. Предмет-

26.2. об'єкт-

26.2.1. релігія як соціальне явище,

26.3. Релігія як соціальний інститут, її еволюційні та організаційні форми

26.4. Становлення соціології релігії як наукової дисципліни

27. Соціологія особистості

27.1. Сутність та соціологічні концепції

28. соціологія конфлікту

28.1. Гіпотеза в соціологічному дослідженні. Вибірка

28.2. Предмет

28.3. позитивні функції

28.3.1. соціально-діагностична

28.3.2. регулююча

28.3.3. інтегративна

28.3.4. інноваційна

28.3.5. комунікативна

28.3.6. соціально-психологічна

28.4. негативвні функції

28.4.1. дестабілізуюча

28.4.2. дезорганізуюча

28.4.3. надлишиково-витратна

28.5. фундаментальна соціологія

29. Політична соціологія

29.1. Електоральні дослідження в соціології політики

29.2. Історія становлення та сучасні дослідницькі перспективи соціології політики

30. Економічна соціологія

30.1. об'єкт

30.2. предмет

30.3. Категоріальний апарат

30.3.1. Загальнонаукові категорії

30.3.2. Загальносоціальні категорії

30.3.3. Специфічні категорії

31. методи

31.1. загальнонаукові

31.2. збору соціологічної інформації

31.3. аналізу соціологічної інформації

32. Методика і техніка соціологічного дослідження

32.1. Методи збирання соціологічної інформації

32.2. Програма соціологічного дослідження, її структура та функції

32.3. Соціологічні дослідження як напрям соціологічного знання. Касифікація соціологічних досліджень

32.4. Ґендерна статистика

33. Соціологія гуманітарної сфери

33.1. Соціологія освіти

33.1.1. Статус, предмет і об'єкт соціології освіти

33.1.2. Освіта як соціальний інститут. Функції освіти в суспільстві

33.2. Соціологія культури

33.2.1. Розповсюдження культури в сучасному суспільств

33.2.2. Сфера освіти та її соціологічне вивчення

34. Соціологія права

34.1. Електоральні дослідження в соціології політики

34.2. Історія становлення та сучасні дослідницькі перспективи соціології політики

35. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація

35.1. Соціальна структура і стратифікація суспільства

35.2. Соціальні зміни та соціальні процеси

35.3. Соціологічний аналіз суспільства як соціальної системи, його внутрішня будова, основні ознаки та історичні типи

35.4. Поняття соціальних спільнот і груп, механізмів їх функціонування

35.5. Соціальні статути та соціальні ролі

35.6. Соціальна мобільність і проблеми її вивчення

35.7. Соціологічна концепція "середнього класу"