หน่วยที่ 6 มัลติมีเดีย Multimedia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หน่วยที่ 6 มัลติมีเดีย Multimedia by Mind Map: หน่วยที่ 6 มัลติมีเดีย Multimedia

1. 1. ภาพนิ่ง ( Image )

1.1. ภาพนิ่งเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นต้น แต่ภาพนั้นสามารถสื่อความหมายได้กับทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือวารสารวิชาการ เป็นต้น

2. องค์ประกอบของมัลติมีเดีย

2.1. 2. ข้อความ ( Text )

2.1.1. ข้อความหรือตัวอักษร ถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของมัลติมีเดีย ที่นำเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยังสามารถกำหนดคุณลักษณะของปฎิสัมพันธ์ (โต้ตอบ) ในระหว่างการนำเสนอได้อีกด้วย

2.2. 3. ภาพเคลื่อนไหว ( Animation )

2.2.1. ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล เป็นต้น เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม

2.3. 4. เสียง ( Sound )

2.3.1. เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาดิจิตอล ซึ่งสามารถเล่นซ้ำกลับไปกลับมาได้โดยโช้โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทำงานด้านเสียงจะเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สร้างความน่าสนใจ น่าติดตาม

2.4. 5. วีดีโอ ( Video )

2.4.1. วีดีโอในระบบดิจิตอลจะสามารถนำเสนอข้อความ หรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆปัญหาหลักของการใช้วีดีโอในระบบมัลติมีเดียคือการสิ้นเปลืองทรัพยากรของพื้นที่บนหน่วยความทรงจำเป็นจำนวนมาก

3. ความหมายของมัลติมีเดีย

3.1. มัลติ ( Multi )

3.1.1. มัลติ คือ หลาย ๆ อย่างผสมรวมกัน

3.2. มีเดีย ( Media )

3.2.1. มีเดีย คือ สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสารเพื่อนำมารวมกัน เป็นคำว่า “มัลติมีเดีย”

3.3. มัลติมีเดีย ( Multimedia ) คือ การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานรวมกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร ( Text ) ภาพนิ่ง ( Image ) ภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) เสียง (Sound ) และวีดีโอ ( Video ) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Multimedia ) และได้บรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

4. รูปแบบของ Multimedai

4.1. 1. มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (Education multimedia)

4.1.1. เป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเริ่มได้รับความนิยม และนำมาใช้ในการฝึกอบรมเฉพาะงานก่อนที่จะนำมาใช้ในระบบชั้นเรียนอย่างจริงจัง

4.2. 2. มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรม (Training multimedia)

4.2.1. เป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพื่อการฝึกอบรมช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลด้านทักษะการทำงาน เจตคติต่อการทำงานในหน่วยงาน

4.3. 3. มัลติมีเดียเพื่อความบันเทิง (Entertainment multimedia)

4.3.1. เป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพื่อความบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง

4.4. 4. มัลติมีเดียเพื่องานด้านข่าวสาร (Information access multimedia)

4.4.1. มัลติมีเดียเพื่อช่วยในการรับส่งข่าวสารใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

4.5. 5. มัลติมีเดียเพื่องานขายและการตลาด (Sales and marketing multimedia)

4.5.1. เป็นมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอและส่งข่าวสารเป็นการนำเสนอและส่งข่าวสารในรูปแบบวิธีการที่น่าสนใจจะประกอบด้วยสื่อหลายอย่างประกอบการนำเสนอ เช่น ด้านการตลาด รวบรวมข้อมูลการซื้อขายแหล่งซื้อขายสินค้าต่าง ๆ นำเสนอข่าวสารด้านการซื้อขายทุกด้าน ผู้ที่สนใจยังสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือขอคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ ได้ทันที

4.6. 6. มัลติมีเดียเพื่อการค้นคว้า (Book adaptation multimedia)

4.6.1. เป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่รวบรวมความรู้ต่าง ๆ เช่น แผนที่ แผนผัง ภูมิประเทศของประเทศต่าง ๆ ทำให้การค้นคว้าเป็นไปอย่างสนุกสนานมีรูปแบบเป็นฐานข้อมูลมัลติมีเดีย โดยผ่านโครงสร้างไฮเปอร์เท็กซ์ เช่น สารานุกรมต่าง ๆ

4.7. 7. มัลติมีเดียเพื่อช่วยงานวางแผน (Multimedia as a planning aid)

4.7.1. เป็นกระบวนการสร้างและการนำเสนองานแต่ละชนิดให้มีความเหมือนจริงมี 3 มิติ เช่น การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิศาสตร์หรือนำไปใช้ในด้านการแพทย์การทหารการเดินทาง โดยสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้ใช้ได้สัมผัสเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง

4.8. 8. มัลติมีเดียเพื่อเป็นสถานีข่าวสาร (Information terminals)

4.8.1. จะพบเห็นในงานบริการข้อมูลข่าวสารในงานธุรกิจจะติดตั้งอยู่ส่วนหน้าของหน่วยงาน เพื่อบริหารลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบบริหาร ของหน่วยงานนั้นด้วยตนเองสามารถใช้บริการต่างๆที่นำเสนอไว้โดยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์สะดวกทั้งผู้ใช้บริการ

5. ประโยชน์ของ Multimedai

5.1. ง่ายต่อการใช้งาน

5.2. สามารถได้ถึงความรู้สึก

5.3. สร้างเสริมประสบการณ์

5.4. เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้

5.5. เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

5.6. คุ้มค่าในการลงทุน

5.7. เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน

6. ระบบเครือข่ายมัลติมีเดีย (Networking with multimedia)

6.1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภทคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท (Dutton. 2002 : 9 - 10) ได้แก่

6.1.1. 1. ประเภทการสอนเสริมทางการศึกษา (Tutorials education)

6.2. 1. ประเภทการสอนเสริมทางการศึกษา (Tutorials education)

6.3. 2. ประเภทการฝึกและปฏิบัติ (Drill and practice)

6.4. 3. ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulations)

6.5. 4. ประเภทเกมการศึกษา (Educational games)

6.6. 5. ประเภทการค้นพบ (Discovery)