Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SALES by Mind Map: SALES

1. Bước 1

1.1. Quan tâm

1.2. Tạo thiện cảm

2. Bước 2 - 10P

2.1. Nhu cầu/nỗi đau

2.1.1. 8 bánh xe cuộc đời

3. Bước 3 - 10P

3.1. Giả pháp

3.1.1. Lịch sử khoa học, ngành

3.1.2. Nguồn gốc, chứng nhận

3.1.2.1. Trung tâm khoa học tâm lý và giáo dục

3.1.2.2. Trung tâm bộ ý tế

3.1.3. ADRC

4. Bước 4 (5-10P)

4.1. Giá trị

4.1.1. Tính cách (câu chuyện)

4.1.2. 10 chức năng não bộ - câu chuyện

4.1.3. 08 loại hình thông minh - câu chuyện

4.1.4. TFRC- câu chuyện

5. Bước 5 (5-7P)

5.1. DEMO

5.1.1. SCAN

5.1.2. Người thứ 3

6. Bước 6

6.1. GIÁ

6.1.1. Chỉ có 2.9 triệu

7. Bước 7 (3-5P)

7.1. Tạo lý do mua hàng

7.1.1. Tử huyệt

7.1.1.1. Tình yêu

7.1.1.2. Danh vọng

7.1.1.3. Tiền bạc

7.1.1.4. Bản thân

8. Bước 8 (10-15P)

8.1. Xử lý từ chối

8.1.1. 6 cấp độ xử lý

8.1.1.1. Giá

8.1.1.2. Giá trị sản phẩm

8.1.1.3. Tình yêu

8.1.1.4. Cuộc đời

8.1.1.5. Niềm tin và giá trị

8.1.1.6. Sứ mệnh và tầm nhìn

8.1.2. 6 sự khác biệt

8.1.2.1. Tư vấn từ tâm

8.1.2.2. Hotline

8.1.2.2.1. Sự yên tâm

8.1.2.3. Phiên bản mới

8.1.2.4. Chủng lai

8.1.2.5. Hệ thống

8.1.2.6. Con người (tính nhân văn)

9. Bước 9

9.1. CTA