Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Golfers by Mind Map: Golfers

1. Chưa đóng phí

1.1. Hủy lượt chơi

2. Hệ thống tự động cập nhật

2.1. Tiếp tân

2.1.1. Kiểm soát đầy đủ giờ check in, giờ lên sân, giờ đánh xong, giờ check out, ngân sách đã sử dụng tại Sân…

3. PDH Caddy

3.1. Nhận khách ngay tại khu vực

3.1.1. Check in theo giờ/theo lỗ

3.1.1.1. Khách/Caddy dùng chung app để check mỗi vị trí khách chơi

3.1.1.1.1. Vị trí lỗ/thành công/thất bại/tổng điểm/tổng tiền thừa/đánh giá Caddy

3.1.1.1.2. Tự động cập nhật chính sách/CTKM

3.1.1.1.3. Hệ thống Pro shop

3.1.1.1.4. Hệ thống nhà hàng

4. Quản lý thông tin Caddy

4.1. chi tiết tên, ngày sinh, điện thoại, địa chỉ, quê quán… vv

4.1.1. Tổng điểm/thang điểm đánh giá

4.1.1.1. Dướii 4.5 sao off lên sân 3 kỳ

5. Check in

5.1. Bag No

5.1.1. Tiếp Tân

5.1.1.1. Check ID

5.1.1.1.1. Đã thanh toán

6. Báo cáo hệ thống

6.1. Thống kê các hóa đơn hủy

6.2. Thống kê các BagNo hủy

6.3. Thống kê các khoản chiết khấu cho khách

6.4. Thống kê phục vụ của Caddies

6.5. Thống kê doanh thu

6.6. Thống kê tổng số khách

7. EDM - SMS - thông báo hoạt động - nhắc lịch - CTKM

7.1. Marketing Dpet