Văn hóa và văn hóa học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Văn hóa và văn hóa học by Mind Map: Văn hóa và văn hóa học

1. con người - chủ khách thể của văn hóa

1.1. những định nghĩa khác về con người

1.2. nhìn nhận vai trò của con người

2. con người việt nam, chủ-khách thể của văn hóa việt nam

2.1. con người cá nhân

2.2. mang trong mình tính dân tộc truyền thống

3. Khái niệm về văn hóa and other khái niệm khác

3.1. văn hóa

3.1.1. sản phẩm do con người sáng tạo

3.1.2. có từ thuở bình minh của loài người

3.2. văn minh

3.2.1. trình độ phát triển nhất định của văn hóa về phương diện vật chất

3.2.2. đặc trưng cho một khu vực rộng lớn, một thời đại, cả nhân loại

3.3. văn hiến

3.3.1. truyền thống văn hóa lâu đời tốt đẹp

3.3.2. thể hiện tính dân tộc,tín lịch sử

3.4. văn vật

3.4.1. những công trình hiện vật có giá trị nghệ thuật và lịch sử

3.4.2. thể hiện sâu sắc tính dân tộc và tính lịch sử

4. Định nghĩa văn hóa của Unesco

4.1. di sản văn hóa hữu thể

4.2. di sản văn hóa vô hình