Cửa hàng sách

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cửa hàng sách by Mind Map: Cửa hàng sách

1. Hóa đơn bán hàng

1.1. Tên công ty

1.2. Mã hóa đơn

1.3. Danh sách bán

1.4. Tên khách

1.5. Ngày

1.6. Tổng bill

1.6.1. VNĐ

1.6.2. VAT

2. Quản lý

2.1. book

2.1.1. Thể loại

2.1.2. Nhà xuất bản

2.1.3. tác giả

2.1.4. Giá

2.1.5. Số lượng

3. t

3.1. Hàng tồn

3.2. Doanh thu

3.3. Hàng nhập

3.4. Số lượng bán

3.5. Sách bán chạy

3.6. Tác giả ưa thích

3.7. thể loại ưa thích

4. Giải pháp

4.1. Phần mềm

4.1.1. Quản lý

4.1.1.1. Sách

4.1.1.1.1. Thông tin sách

4.1.1.1.2. Thao tác

4.1.1.2. Hóa đơn

4.1.1.2.1. Thông tin

4.1.1.2.2. Thao tác

4.1.1.3. Thống kê

4.1.1.3.1. Doanh thu

4.1.1.3.2. Sách bán chạy

4.1.1.3.3. Tác giả ưa thích

4.1.1.3.4. thể loại ưa thích

4.2. online

4.2.1. firebase

4.3. offline

4.3.1. Sqlite

4.3.2. file