สภาพปัญหาและการพัฒนาครู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สภาพปัญหาและการพัฒนาครู by Mind Map: สภาพปัญหาและการพัฒนาครู

1. ปัญหา

1.1. ครู

1.1.1. ครูขาดทักษะด้านต่างๆ

1.1.2. ขาดจิตวิญญาณของความเป็นครู

1.1.3. สอนหนัก ส่งผลให้นักเรียน เรียนหนัก

1.2. โครงสร้างระบบ

1.2.1. ภาระงานอื่นมากกว่างานสอน

1.2.2. จำนวนครูไม่เพียงพอ

1.2.3. วิชาที่สอนไม่ตรงกับวุฒิที่จบ

1.2.4. ขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอน

2. สมาชิกในกุลุ่ม

3. การพัฒนา

3.1. ทักษะในการประเมินผล

3.2. ทักษะในการประยุกต์ใช้

3.3. ทักษะในการตั้งคำถาม

3.4. ทักษะที่สอนให้นักเรียนหาความรู้ด้วยตนเอง และด้วยการลงมือทำ

3.5. ทักษะในการคัดเลือกความรู้ตามสภาพแวดล้อมจริง

3.6. ทักษะในการสร้างความรู้ เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง

3.7. ทักษะในการทำให้นักเรียนคิดเป็น หรือตกผลึกทางความคิด