ชุดข้อมูลกลาง "ผู้สูงอายุ"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ชุดข้อมูลกลาง "ผู้สูงอายุ" by Mind Map: ชุดข้อมูลกลาง "ผู้สูงอายุ"

1. VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

1.1. 3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

1.2. 3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

1.3. 3.3 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

1.4. 3.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

1.5. 3.5 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

1.6. 3.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

2. VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

2.1. 1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

2.2. 1.2 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.3. 1.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

2.4. 1.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

2.5. 1.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

2.6. 1.6 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

2.7. 1.7 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

2.8. 1.8 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

2.9. 1.9 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

2.10. 1.10 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

2.11. 1.11 จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

2.12. 1.12 จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

2.13. 1.13 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

3. VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

3.1. 2.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

3.2. 2.2 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

3.3. 2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

3.4. 2.4 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น

3.5. 2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

3.6. 2.6 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

3.7. 2.7 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน