ทรัพยากรสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทรัพยากรสารสนเทศ by Mind Map: ทรัพยากรสารสนเทศ

1. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศแบ่งตามแหล่งที่มาของทรัพยากรสารสนเทศเป็น 3 แหล่งคือ

1.1. 1. วรรณกรรมปฐมภูมิ เช่น

1.1.1. วารสาร

1.1.2. เอกสารการประชุม

1.2. 2. วรรณกรรมทุติยภูมิ เช่น

1.2.1. ตำรา

1.2.2. พจนานุกรม

1.3. 3. วรรณกรรมตติยภูมิ

1.3.1. หนังสือแนะนำวรรณกรรม

1.3.2. บรรณานุกรม

2. โดยทั่วไปทรัพยากรสารสนเทศแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่คือวัสดุตีพิมพ์

2.1. 1. วัสดุตีพิมพ์ (printed materials) คือ วัสดุที่ใช้ตัวอักษรในการสื่อความหมายและพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ต่าง ๆ จำแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูล ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่เป็นเนื้อหาต่าง ๆ ตามลำดับแหล่งที่เกิดได้เป็น 3 ประเภทคือ

2.1.1. สิ่งพิมพ์ปฐมภูมิ

2.1.2. สิ่งพิมพ์ทุติยภูมิ

2.1.3. สิ่งพิมพ์ตติยภูมิ

2.2. 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ หมายถึง โสตทัศนวัสดุ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่

2.2.1. 1. แผนที่และหนังสือแผนที่

2.2.2. 2. วัสดุย่อส่วน

2.2.3. 3. โสตวัสดุ

2.2.4. 4. ทัศนวัสดุ

2.3. 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

2.3.1. 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.3.2. 2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์

2.3.3. 3. หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

2.3.4. 4. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

3. ทรัพยากรสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของแหล่งสารสนเทศ เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศทำให้แหล่งสารสนเทศทำหน้าที่อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นงานเทคนิค งานบริการ และงานบริหาร เพราะหากสถานที่นั้นไม่มีทรัพยากรสารสนเทศ งานอื่น ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องทำ การที่แหล่งสารสนเทศสามารถให้บริการได้ดีและมีประสิทธิภาพ ต้องมีรากฐานมาจากการรวบรวมสารสนเทศทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ จึงจะสามารถให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ อันนำไปสู่การพัฒนาทั้งตนเองและสังคม