การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล by Mind Map: การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล

1. บุคลิก ลักษณะของผู้บริหาร

1.1. ต้องมีไหวพริบในการตัดสินใจ

1.2. เด็ดเดี่ยวในการตั้งคำถามและตอบคำถาม

1.3. เอาใจใส่ อ่อนน้อมถ่อมตน

1.4. ทำตัวให้เหมือนช้างเผือกที่อยู่ในป่า

1.5. ไม่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก

1.6. เลือกที่จะโง่ให้เป็นในบางครั้ง

2. วิทยากร

2.1. ท่านผู้อำนวยการ อุเทณร์ ขันติยู

2.1.1. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าลี่วิทยา บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

3. ข้อคิดผู้บริหารรุ่นใหม่

3.1. งานและหน้าที่ไม่รอคน ต้องเสนอตัว เสนอคนเข้ารับงาน

3.2. อย่ามักง่ายและมักได้

3.3. ต้องสร้างค่านิยมร่วมกันในองค์กร

3.4. ใช้ 6 หลักธรรมาภิบาล

3.5. TLWT

3.5.1. Teamworks

3.5.2. Learning

3.5.3. Win-Win

3.5.4. Thai

3.6. Ethics

3.7. Accomplish Model

4. การบริหารงาน

4.1. ต้องบริหารงานให้ครบทั้ง 4 ฝ่าย

4.2. งบประมาณต้องเหมาะสมและถูกต้อง

4.3. จัดการกับกลุ่มคนที่ไม่ชอบ โดยการเข้าหา

4.4. ด้านวิชาการ จัดอบรม o-net ผลคะแนนดีขึ้น

4.5. จัดทำมัคคุเทศก์น้อย พร้อมรถไฟนำเที่ยว "ชิวกันเซ็ง"

5. ข้อคิดสำหรับผู้บริหาร

5.1. ผู้บริหารเป็นผู้ให้บริการ ไม่ใช่ผู้ทรงอำนาจ

5.2. ผู้บริหารสร้างคน --> คนสร้างโลก

5.3. ผู้บริหารต้องยึดมั่นในหลักการ

5.4. ผู้บริหารต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจ

5.5. ผู้บริหารเป็นผู้ให้กำลังใจ (keep motivate)

5.6. ผู้บริหารต้องมุ่งทำงานและคน

5.6.1. มุ่งงานเสียคน -- มุ่งคนเสียงาน

5.6.2. ต้องใช้คนให้ตรงกับงาน

5.6.3. มีความอดทน อดกลั้น ฟังเสียงมหาชนเป็นที่ตั้ง

5.6.4. ต้องเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้

6. นางสาววริยา โพอุดม รหัส 5880102128 (เลขที่ 23)