INFRASTRUKTURA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFRASTRUKTURA by Mind Map: INFRASTRUKTURA

1. Techniczna

1.1. transport

1.1.1. kolej

1.1.1.1. nieeksploatowana

1.1.2. transport publiczny

1.1.2.1. MZK, PKS, BUS

1.2. wodociągi

1.2.1. wzrost osób korzystających z sieci

1.2.2. brak ujęć głębinowych

1.3. kanalizacja

1.3.1. wzrost osób korzystających z sieci

1.3.2. brak oczyszczalni ścieków

1.4. gospodarka odpadami

1.4.1. brak składowiska odpadów

1.5. gaz

1.5.1. wzrost osób korzystających z z sieci

1.5.2. złoża gazu ziemnego

1.5.3. tereny górnicze

2. Społeczna

2.1. oświata

2.1.1. przedszkola

2.1.2. szkoły podstawowe

2.1.3. gimnazja

2.2. kultura

2.2.1. Imprezy gminne

2.2.2. brak świetlic / domów kultury

2.2.3. obiekty historyczne

2.3. sport

2.3.1. boiska sportowe

2.3.2. kluby sportowe