ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ by Mind Map: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. Αναζήτηση

1.1. Δυαδική Αναζήτηση

1.2. Σειριακή (γραμμική) Αναζήτηση

2. Ταξινόμηση

2.1. Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδας)

2.2. Ταξινόμηση ευθείας εισαγωγής (insertion sort) ή παρεμβολής

2.3. Γρήγορη Ταξινόμηση (quicksort)

2.4. Ταξινόμηση ευθείας επιλογής (selection sort)

3. Προσπέλαση

4. Συγχώνευση

5. Διαχωρισμός

6. Εισαγωγή

7. Διαγραφή

8. Αντιγραφή